niedziela, 4 grudnia 2016

Manifest ekologiczny ruchu zielonych

Zielony Manifest - Ruch Ekologiczny 


Łączy nas ekologiczne przekonanie, że możliwy jest lepszy i bardziej sprawiedliwy świat, w którym bezlitosną logikę wszechwładzy pieniądza i zysku za wszelką cenę zastąpi solidarność, sprawiedliwość społeczna, rozwój wewnętrzny człowieka oraz troska o dobra wspólne i szacunek dla przyrody i wszystkich czujących istot. Aby taka wizja mogła się ziścić, konieczne jest ocalenie ekosystemu na Ziemi i wszechstronna ochrona srodowiska naturalnego. Ciągle jeszcze ekosystem przyrody jest brutalnie niszczony w imię obłędnego kapitalistycznego modelu ekonomicznego, w którym zysk wielkiego kapitału, przy bezradności państw i społeczeństw, stoi ponad prawem ludzi do czystego środowiska, a zmiany klimatu pozbawiają całe społeczności ich miejsca na ziemi i są obecnie największym zagrożeniem dla pokoju na świecie. 

Manifest ekologiczny - Ruch Zielonych
Ta sama mroczna siła kapitalizmu i terrorystycznego wyzysku niszczy całe społeczeństwa, odzierając pracę z godności i zmuszając ludzi do rywalizacji na coraz bardziej nieludzkim rynku pracy. Codziennym doświadczeniem wielu osób stała się niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa, a ciężka praca często nie pozwala zaspokoić podstawowych życiowych potrzeb, jednocześnie nie pozostawiając miejsca na to, co nadaje życiu sens – spędzanie czasu wśród bliskich, działalność na rzecz społeczności, uczestnictwo w kulturze i rozwijanie własnych zainteresowań. Tymczasem poprzez solidną edukację, kulturę i kontakt z innymi ludzie stają się świadomymi obywatelami i obywatelkami, rozumiejącymi świat i zdolnymi zmieniać go na lepsze.

Ta sama czarna siła kapitalizmu i jego terroru jest również największym zagrożeniem dla demokracji czy timokracji (w sensie mądrej władzy), bowiem dziś granice tego, co wolno demokratycznie wybranym rządom, zaczęły wyznaczać terrorystyczne kapitalistyczne rynki finansowe i siły mafijnego korporacyjnego lobbingu, a na szczeblu lokalnym nieprzejrzyste układy biznesowo-polityczno-kościelne często biorąc górę nad wolą mieszkanek i mieszkańców lokalnych społeczności. Sprawia to, że prawo ludzi do wspólnego, demokratycznego decydowania o sprawach wspólnoty czy gminy staje się coraz bardziej iluzoryczne. Dlatego naszym zielonym celem i zadaniem jest ochrona przyrody przed zniszczeniem, walka o lepszy i bardziej sprawiedliwy świat, prawdziwie demokratyczny i socjalny system polityczny w Polsce, Europie i na świecie oraz przeciwstawienie się wszechwładzy pieniądza i korporacji kapitalistycznych oraz przeciwstawienie się fanatycznemu fundamentalizmowi religijnemu i faszyzującemu nacjonalizmowi. 


W prawdziwej demokracji głos każdego obywatela i obywatelki, głos ludu pracującego miast i wsi, musi liczyć się tak samo i wszyscy muszą mieć wpływ na sprawy kraju oraz swojej lokalnej społeczności. Pierwszym powołaniem państwa jako przedstawicielstwa ludu powinno być stanie na straży interesów Polek i Polaków i prowadzenie polityki uwzględniającej w sprawiedliwy sposób potrzeby i dążenia wszystkich, a nie tylko członków najbardziej uprzywilejowanych i wpływowych grup (kapitalistycznego lobby wyzyskiwaczy ludzi i niszczycieli przyrody). Demokracja zaczyna się od lokalnej wspólnoty, a obrona dobra wspólnego, jakim jest przyroda, jest często pierwszym i najistotniejszym krokiem do obywatelskiego zaangażowania. Dlatego państwo musi wsłuchiwać się w głos lokalnych społeczności i dbać o to, by miały realny wpływ na sprawy ich dotyczące. W szczególności trzeba ochraniać drzewa i zasoby leśne przed bezmyślną eksploatacją wiodącą do wyniszczenia lasów, gdyż drzewa produkują tlen, a bez drzew i lasów ludzkość szybko wyginie. 

Wierzymy w równość wszystkich ludzi, niezależnie od płci, pochodzenia, wyznania, rasy, wieku, niezależnie od tego, kogo kochamy, niezależnie od koloru naszej skóry, niezależnie od tego, ile zarabiamy. Będziemy urzeczywistniać tę równość we wszystkich dziedzinach życia, walcząc z wszelkimi przejawami dyskryminacji, wykluczenia, w tym wykluczenia ekonomicznego, oraz rasizmem i faszystowską mową nienawiści. Ludzie są wolni, ale wolność niezrównoważona demokratyczną równością wobec prawa i państwa jest zawsze wolnością silniejszych, wolnością kapitalistów do zbójeckiego wyzyskiwania biednych i ułomnych. Wolności nie można ograniczać ani w imię biznesowego zysku, ani chęci kontrolowania obywateli i obywatelek przez faszystowskie rządy złych polityków, ani w imię faszyzującej religii zajmującej się inkwizycją (niszczeniem innych grup religijnych). Dlatego stoimy na straży swobody światopoglądowej, wolności słowa, wolności w internecie i wolności do dzielenia się wiedzą i kulturą oraz równego dostępu do informacji. W szczególności opowiadamy się przeciwko wymykającej się demokratycznej kontroli inwigilacji obywatelek i obywateli przez rządy i kapitalistyczne korporacje, bo życie na podsłuchu jest zaprzeczeniem wolności. 

Stanowczo sprzeciwiamy się narastającej w Europie fali faszyzujących nacjonalizmów i terrorystycznej przemocy ze strony ideologicznych fanatyzmów, faszyzmów czy nazizmów. Projekt europejski jest w kryzysie, ale odpowiedzią na ten kryzys nie może być ucieczka w faszyzujące narodowe egoizmy podszyte nacjonalizmem, rasizmem i ksenofobią, lecz wspólne działanie Europejczyków i Europejek, dzięki któremu odzyskamy dla ludzi Europę, zdemokratyzujemy ją na powrót i tchniemy nowe życie w wartości i ideały, które legły u podstaw europejskiego zjednoczenia gopodarczo-politycznego dla współpracy i pokoju. 

Sprzeciwiamy się przemocy jako sposobowi rozwiązywania konfliktów i sporów. Użycie siły może być dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu wszelkich środków pokojowych oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia fundamentalnych wartości, np. życia ludzkiego lub praw człowieka. Zapobieganie konfliktom uważamy za najskuteczniejszą metodę uniknięcia przemocy i zapewnienia pokoju. Uważamy społeczne przyzwolenie na fizyczną lub psychiczną przemoc w rodzinie za niedopuszczalne. Istotnym elementem zapobiegania przemocy w rodzinie jest podjęcie przez państwo działań zapewniających rzeczywistą pomoc ofiarom przemocy oraz surowe karanie jej sprawców. Konieczna jest współpraca organizacji pozarządowych i instytucji państwa w zapobieganiu przemocy w rodzinie. 

Niedopuszczalna jest milcząca zgoda na łamanie praw człowieka w państwie oraz w innych krajach w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści oraz uzasadnianie bierności wobec przemocy istniejącymi różnicami kulturowymi. Nikogo nie wolno także zmuszać do pełnienia służby wojskowej i nauki zabijania wbrew jego czy jej woli. Dlatego musi być zapewniona możliwość odmowy pełnienia służby wojskowej oraz możliwość zastępczej służby cywilnej w każdym kraju. 

Wspieramy i popieramy wolność w świecie technologii cyfrowych i informatycznych, a w szczególności wolne i otwarte oprogramowanie, w tym wdrażanie systemów takich jak Linux na uczelniach i w szkołach wszystkich typów. Sprzeciwiamy się stosowaniu kary śmierci i próbom przywracania kary śmierci z powodów humanitarnych (prawo do życia) oraz pragmatycznych (40 procent skazanych to osoby niewinne wrabiane przez sprawców lub nieudolny system wymiaru sprawiedliwości). Sprzeciwiamy się także przetrzymywaniu zwierząt w warunkach nieodpowiednich, niezgodnych z ich zwyczajami znanymi z przyrody, w tym sprzeciwiamy się trzymaniu psów czy kotów w mieszkaniach nie posiadających stosownie dużych całodobowych wybiegów charakterystycznych dla wiejskiej zabudowy gospodarstw z podwórkami i ogrodami, które sprawdzają się jako całodobowe wybiegi dla psów i kotów oraz podobnych zwierząt wymagających przestrzeni życiowej w przyrodzie. 

Chcemy także przypomnieć, że w dawnej Grecji, Europa (gr.  Εὐρώπη Eurṓpē) to potężna rodzimowiercza bogini, matka króla Krety Minosa stojąca na straży praw ludów do swoich ziem i ojczyzn, bogini strzegąca przyrody przed zniszczeniem. Bogini Europa (Europe) słynęła z niezwykłej urody, piękna i uroku, co oznacza, że jako związana z przyrodą dba o piękno tej ziemi, o zachowanie całego piękna i uroku dzikiej przyrody. Europa jest umiłówaną samego Zeusa, zatem trzeba pamiętać, że otwartość dla starych tradycji duchowych, rodzimowierczych lokalnych kultów i kultur, musi być bezgraniczna w każdym prawdziwie europejskim kraju. Europa musi także dbać o kulturę, sztukę, rzeźbę, muzykę, poezję, naukę, astronomię, o nowoczesne przyjazne przyrodzie technologie i wynalazki, tak jak mecenasem tegoż wszystkiego była mityczna bogini Europa, współcześnie patronka Unii Europejskiej z jej błękitną flagą i dwunastoma mitycznymi gwiazdami, zjednoczonymi w dawnych czasach z Grecją ludami. Bogini Europa jest też mityczną patronką małżeństwa i wierności małżeńskiej, zatem Europa musi mocno dbać o rodzinę, o małżeństwo, mityczny związek bokiej kobiety i boskiego mężczyzny. Imię Europa (Europe) zawiera w sobie greckie znaczenia εὐρύς (eurus), "szeroki, obszerny" oraz ὤψ/ὠπ-/ὀπτ- (ōps/ōp-/opt-) "oko, twarz, oblicze", zatem Europa w swoim obszernym oku musi mieć baczenie na wszystkie sprawy istotne dla swoich mieszkańców, dla wszystkich społeczeństw. 

Jako ekologiczni zieloni uznajemy, że przyroda i klimat są wartością samą w sobie, i domagamy się skutecznej ochrony tej wartości, ponieważ zdatny do życia ekosystem na Ziemi jest najważniejszym i bezcennym dobrem wspólnym całej ludzkości. Czyste powietrze do oddychania, czysta woda, której wystarczy do zaspokojenia potrzeb ludzi i zwierząt, wielość i różnorodność gatunków, w tym również tych uprawianych i hodowanych przez człowieka, klimat sprzyjający rolnictwu i życiu – to także warunki biologicznego przetrwania i zdrowia ludzkości, a naszym zadaniem jest zachować je dla przyszłych pokoleń. Dbanie o odpowiednią ilość drzew i lasów, które produkuja dla ludzkości tlen z dwutlenku węgla, to kolejna ważna podstawa dla bezpiecznej egzystencji ludzkości, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. 

Stanowczo domagamy się również powszechnego uznania dla zwierząt prawa do życia wolnego od niepotrzebnego cierpienia i szkaradnego wyzysku, stojąc na stanowisku, że w sferze odczuwania i emocji dzieli je od ludzi znacznie mniej, niż do tej pory sądzono. Przemysłowe hodowle, fermy futrzarskie i wszelkie inne rodzaje działalności, w ramach których dla zysku lub rozrywki zadaje się zwierzętom niepotrzebne cierpienie muszą raz na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi. 

Wierzymy w sprawiedliwość i domagamy się bardziej solidarnego podziału bogactwa będącego owocem ludzkiej pracy. Obecne w kapitalizmie i jego odmianach skrajne i pogłębiające się nierówności dochodowe oraz idące za nimi nierówności w dostępie do mieszkania, ochrony zdrowia, wykształcenia muszą zostać znacząco zniwelowane. Ażeby tak się stało, niezbędna jest fundamentalna zmiana logiki rządzącej gospodarką i odważne rozwiązania prosocjalne, w tym oparcie gospodarki lokalnej państw o tak zwany sektor państwowy i spółdzielczy jako priorytetowe. Dlatego opowiadamy się za przyjęciem wystarczająco wysokiej płacy minimalnej, w tym nienaruszalnej minimalnej stawki godzinowej za pracę, gwarantowanego dochodu podstawowego i minimum socjalnego, który pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb, zapewni poczucie bezpieczeństwa i wzmocni pozycję pracowników wobec kapitalistycznych pracodawców. Solidarnie wspieramy spółdzielczość, sektor państwowy i nowe humanitarne formy gospodarki oparte na dzieleniu się i dobrach wspólnych. 

Wiemy, że dalszy rozwój gospodarki opartej na globalnej bezlitosnej konkurencji coraz potężniejszych ponadnarodowych kapitalistycznych korporacji i instytucji finansowych, nad którymi demokratycznie wybrane rządy mają coraz mniej kontroli, nie służy dobru większości i stawia pod znakiem zapytania jakość życia przyszłych pokoleń. W Polsce, Europie i na świecie potrzebujemy zupełnie innego modelu gospodarki, którego fundamentem będzie odnawialna energia wytwarzana przez nas wszystkich, a nie wielkie holdingi powiązane z wielką polityką, i zapewniająca nam prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne. Popieramy rozwój energetyki słonecznej oraz energetykę jądrową w jej najbezpieczniejszej wersji (ogniwa atomowe, reaktory torowe), a przyszłościowo także ogniwa termonuklearne i oparte na technologii anihilacji cząstek i antycząstek).  Stanowczo sprzeciwiamy się budowie w Polsce kolejnych zatruwających powietrze pyłami i radioaktywnymi izotopami elektrowni węglowych. 

Przyszedł czas na wspieranie lokalnego rozwoju, rodzinnego rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni działających zgodnie z zasadami ekonomii społecznej i skierowanych na zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności. Popieramy wprowadzenie systemu ceł zaporowych wobec wobec wielkich korporacji zalewających lokalne rynki tanią tandetą pochodzącą z najbiedniejszych krajów świata, a zagrażającą normalnej i stabilnej lokalnej gospodarce. 

We wszystkich tych dążeniach kierujemy się założeniem, że czasy bezlitosnej doktryny ekonomicznej, która zyski każe prywatyzować, a koszty zrzuca na barki ludzi, musza już dobiec końca, zaś zasadą organizującą życie społeczne powinna być sprawiedliwość i troska o dobra wspólne i dobro wszystkich ludzi. Prawdziwa demokracja to dbałość o dobro wszystkich ludzi, szczególnie o dobro ludzi pracujących miast i wsi. Odrzucamy cynizm w polityce i domagamy się, by polityka była oparta na wysokich ideach społecznych. Nadszedł czas na zmianę optyki i na odważne działanie, oparte na wyższych wartościach i zasadach niż te, które dominują w zachodnich reżimach kapitalistycznych. Wspólnie walczymy o lepszy świat i zieloną planetę, o Matkę Ziemię rozumianą jako żywą przyrodę - podstawę naszego życia i zdrowia.Jesteśmy wielką grupą wywodzących się z różnych środowisk ludzi, dla których podstawowymi wartościami są poszanowanie wolności i praw człowieka, respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza:

* sprawiedliwość i solidarność społeczna; 
* społeczeństwo obywatelskie i państwo świeckie; 
* ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów dla przyszłych pokoleń; 
* równy status płci, rasy i wieku oraz wyznania; 
* poszanowanie różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej; 
* poszanowanie praw mniejszości wyznaniowych i kulturowych; 
* rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy; 
* rozwój wolnego oprogramowania; 
* wprowadzenie demokratycznego referendum; 
* sprzeciw wojnom i przemocy; 
* ochrona małżeństwa i rodziny; 
* nauka praw natury i przyrody w szkołach; 

Większość z nas pracowała na rzecz tych wartości w ruchach pozarządowych lub organizacjach społecznych; dotychczasowe doświadczenia sprawiły, że podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w działalność społeczną na rzecz dobra Europy i świata, całej planety, a także na rzecz ochrony natury i naturalnych praw przyrody w społecznościach ludzkich, na rzecz ochrony małżeństwa i rodziny.

Tworzymy wspólnotowy Ruch Zielonych, który będzie skutecznym narzędziem wzmacniania tych wartości w Polsce oraz Europie i na całej planecie, a poprzez swoje działania przywróci polityce wymiar moralny i obywatelski. Budując formację europejskich społeczności i ruchów Zielonych będziemy podejmować starania, aby wprowadzane przez nas wartości nadały wyraźny kierunek polityce Unii Europejskiej. Wolności i prawa człowieka oraz zrównoważony rozwój ekosystemowy nie kończą się na Unii Europejskiej, dlatego będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy działają na rzecz tych wartości na świecie. 

Uznajemy demokrację wolnych narodów, ludów, plemion i klanów za jedną z kluczowych wartości, godną poszanowania i obrony, a także przypieczętowania systemem referendów. Demokracja potrzebuje prawdziwych  obywateli — bez ich aktywnego udziału jest tylko fałszywym rytuałem zwanym parlamentaryzmem brytyjskim (rządzą lobby kapitalistyczne, a wybory są farsą). Dlatego wszystkie organy państwa oraz wszystkie siły polityczne powinny ją wspierać i chronić. Zagrożeniem dla demokracji jest jakikolwiek kryzys państwa. Uważamy, że silne i sprawne państwo proekologiczne jest gwarantem wolności obywatelskich i stwarza niezbędną przestrzeń do realizacji potrzeb ludzi oraz wyzwala aktywność społeczną obywateli.

Z niepokojem stwierdzamy, że demokracja jest obecnie zagrożona przez manipulacje opinią publiczną przy wykorzystaniu mediów przez grupy interesów, populizm polityczny, faszyzujących polityków i korupcję. Demokracja musi zostać rozszerzona i wzmocniona tak, aby decyzje polityczne nie zapadały ponad głowami ludzi, a poprzez referenda w każdej ważniejszej sprawie. Dlatego konieczne jest zapewnienie powszechnej edukacji obywatelskiej i dążenie do demokracji uczestniczącej (szwajcarskiej) poprzez umożliwienie obywatelom dostępu do informacji i gwarancji kontroli władzy publicznej. 

Jesteśmy za poszanowaniem prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które oznacza decydowanie o tym czy, kiedy i ile mieć dzieci. Podkreślamy również wagę odpowiedzialnego ojcostwa. Uważamy, że aborcja nie może zastępować antykoncepcji. Jednakże jesteśmy za doprowadzeniem do stanu, w którym prawo nie reguluje kwestii aborcji, pozostawiając miejsce dla indywidualnego moralnego rozstrzygnięcia. Jesteśmy za powszechną i nowoczesną edukacją seksualną oraz za powszechną, finansowaną przez państwo dostępnością środków antykoncepcyjnych.

Opowiadamy się za reformą systemu emerytalnego tak, aby sprawiedliwie uwzględniał zasadę równych szans kobiet i mężczyzn, a także umożliwiał wiekszości pracującym korzystanie z emerytury przez kilka lat. Nie może być tak, że prawo do emerytury ustanawiane jest na poziomie wiekowym na którym jest także średnia umieralność większości ludzi pracujących.


Zrównoważony rozwój lokalnych społeczeństw 


My, ludzie tej Ziemi ponosimy szczególną odpowiedzialność za jakość życia oraz dobrobyt przyszłych pokoleń i innych gatunków. Możliwe jest to wyłącznie pod warunkiem zachowania różnorodności gatunków na Ziemi. Jesteśmy częścią natury, podobnie jak inne gatunki. Naszym celem jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako harmonijny rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. Zrównoważony rozwój, zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, zapewnia zachowanie warunków do godnego życia następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój wymaga interwencji w sferę gospodarczą oraz zapewnienia gwarantowanego konstytucyjnie prawa do życia w czystym i zdrowym środowisku przyrodniczym. 

Obecny model kapitalistycznej konsumpcji i produkcji uniemożliwia zrównoważony rozwój społeczności. Opowiadamy się za powiązaniem, w miarę możliwości, lokalnej produkcji z lokalną konsumpcją oraz za usunięciem kapitalizmu i jego ideologii zbrodniczego wyzysku z przestrzeni publicznej. Odpowiedzialność za los Ziemi wymaga działań na rzecz ochrony przyrody i gatunków, klimatu i bioróżnorodności oraz stanowczego ograniczenia zanieczyszczeń, zużycia zasobów, powstrzymania degradacji środowiska. 

Zwracamy uwagę na konieczność racjonalizacji systemów transportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy szczególną rolę kolei w poprawie sytuacji. Zasada stosowana w wielu krakach: tiry tranzytowe na platformy kolejowe - musi stać się normą polskiej rzeczywistości transportowej. 

Integracja polityk sektorowych stanowi kluczowy element realizacji ekorozwoju. W szczególności dotyczy to polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki transportowej. Zrównoważony rozwój wymaga postępu i dbałości o rzetelne badania naukowe. Wobec zagrożenia bioróżnorodności oraz braku wiedzy na temat skutków zdrowotnych żywności modyfikowanej genetycznie, kierując się zasadą przezorności opowiadamy się przeciwko stosowaniu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w produkcji rolnej i hodowli. 

Wspieranie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju otwiera m.in. możliwości innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dostrzegamy konieczność ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Świadomość jest najlepszym obrońcą wartości ekologicznych i kulturowych przed ich degradacją, dlatego pobudzenie wrażliwości społecznej i edukacja w tym względzie to naczelne zadanie państwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe. 

Polska nierównoprawnie traktuje swoje przestrzenne zasoby lądowe i morskie, a nasz kraj nie kończy się na plaży. Zasoby morskie to około 10% dodatkowej powierzchni – morska strefa wyłączności ekonomicznej jest niczyja, bo podlega kilku resortom. Planowanie przestrzenne jako podstawowy instrument realizacji ekorozwoju nie może być podporządkowane wyłącznie względom biznesowym. Postulujemy poszerzenie kompetencji Ministerstwa Środowiska o przestrzeń morską wraz z jej zasobami oraz opracowanie morskiej gospodarki przestrzennej. 

Polityka międzynarodowa ma dla nas wymiar moralny. Dlatego uważamy, że podstawę jej realizacji powinno stanowić poszanowanie praw człowieka, solidarność, tolerancja, samostanowienie, poszanowanie życia i godności ludzkiej a także zasada poszanowania prawa i umów międzynarodowych. Opowiadamy się za kompleksowym podejściem do współpracy międzynarodowej charakterystycznym dla tradycji ruchów Zielonych, ze szczególnym naciskiem na kryteria integracji, samoograniczenia i współpracy multilateralnej. 

Ruchy Zielonych na całym świecie opierają zwykle swoje poglądy na czterech filarach: ekologia, sprawiedliwość społeczna, demokracja oddolna oraz pacyfizm (działalność na rzecz pokoju). 


1 komentarz: