piątek, 24 lutego 2017

Medytacja Jedności i Diksza na Bogactwo

Przebudzenie do Jedności  - Medytacja Jedności - Diksza - Bogactwo


Celem życia jest życie samo w sobie – doświadczanie rzeczywistości taką, jaka ona jest, doświadczanie naturalnego stanu, w którym zmysły są ożywione, a serce otwarte, stanu, w którym mamy bezpośredni kontakt z Jednością ze wszystkim, co istnieje. Fenomen Energii Jedności (Dikszy) narodził się w Indii wiele tysięcy lat temu w małej himalajskiej szkole, która z czasem przekształciła się w duchowy Uniwersytet Jedności, które pierwszymi mistrzami są Śiwa i Parwati. 

Szkoła czy Uniwersytet Jedności powstał w starożytności by pomóc każdemu z nas powrócić do tego co nazywamy „naturalnym stanem”, stanem jedności ze wszystkim (stan przebudzenia). Nie ma znaczenia z jakiego kręgu kulturowego pochodzisz, jaką wyznajesz religię, czy w ogóle wierzysz w Boga. Ruch jedności duchowej nie jest organizacją ani nową religią, lecz skupia ludzi z całego świata, którym bliska jest wizja jedności przebudzonych dusz. Ważnym narzędziem, które służy przebudzeniu ludzi do życia w jedności, jest Energia Jedności – Diksza/n. Energia ta jest przekazywana przez osoby, które są długotrwale praktykującymi Nauczycielami i Wysłannikami duchowej Szkoły Jedności z siedzibą w Himalajach, poprzez dotknięcie głowy otrzymującego to Wielkie Błogosławieństwo Jedności. 


Przyczyną tego że ludzie nie są szczęśliwymi, spełnionymi istotami (duszami) jest ich percepcja, sposób w jaki postrzegają świat. Całe ludzkie cierpienie wynika z uczucia oddzielenia, które powoduje, że widzi się świat podzielony na "ja" i "nie-ja". Czujemy się lepsi lub gorsi od kogoś, mądrzejsi lub głupsi. Myślimy, że nikt nie cierpi tak jak my, czujemy się wyjątkowi nawet w tym. Jednak jesteśmy tym samym. Na poziomie biologicznym składamy się z takich samych komórek, tkanek, tak samo funkcjonują ciała fizyczne ludzi. Dzielimy takie same myśli i emocje. Może nam się wydawać, że są one wyłącznie nasze, ale tak nie jest, gdyż myśli i emocje przepływają pomiędzy umysłami ludzi, którzy często dziwią się skąd im różne dziwne rzeczy do głowy przychodzą. Strach jest tym samym jednym strachem, często dzielonym przez wszystkich okolicznych mieszkańców. Podobnie jak radość czy smutek. Na poziomie duchowym też jako Dusze/Jaźnie jesteśmy podobni. Wcześniej lub później zaczynamy szukać sensu w tym wszystkim, zadawać pytania, nasza świadomość siebie i świata wzrasta. 


Jedność w filozofii i duchowości 


Jedność to cecha lub zespół cech danego bytu takich jak jego wewnętrzna niesprzeczność, niepodzielność, zwartość, koherencja. Jedność to przeciwieństwo wielości. Termin "jedność" odniesiony do różnych dziedzin rzeczywistości nabiera odmiennych kontekstów znaczeniowych - mówi się np. o jedności Boga, jedności rodzaju ludzkiego, jedności dziejów, jedności kultury, jedności religii, jedności analogicznej, jedności gatunkowej, jedności rodzajowej, jedności numerycznej, jedności pojęciowej, jedności logicznej. Naukę o jedności nazywamy henologią. Ze względu na to, że filozofia klasyczna uzasadnia jedność każdego bytu absolutną jednością Boga, mówi się w niej o zasadzie wyższości jedności nad wielością, która głosi, że żadna wielość nie może istnieć bez jakiejś jedności stojącej u jej podstaw. 

Dla filozofii największe znaczenie ma pojęcie jedności bytu (unum), uznawane za transcendentalne. Na gruncie filozofii klasycznej jedność bytu decyduje o tym, że nie jest on podzielny (na byt i coś innego, co musiałby już nie być bytem, byłoby więc niebytem). Jedność bytu należy do pierwszych zasad bytu i myślenia. Jedność bytu jako to, co wyraża niepodzielność bytu nazywana jest jednością transcendentalną. Jedność transcendentalna przysługuje bytowi z racji tego, że przysługuje mu tylko jeden akt istnienia (w którym też aktualizuje się cała jego konkretna treść). 

W metafizyce klasycznej występuje hierarchizacja jedności: pewna jedność przysługuje nawet przypadkowym koincydencjom i agregatom. Wyższy stopień jedności przysługuje bytom takim jak dzieje, kultura czy naród, jeszcze wyższy bytom takim takim jak konkretny człowiek - pierwszym jedność przysługuje na mocy niepodzielności przygodnej materii, drugim na mocy niepodzielności ich istoty lub substancji (tego, co sprawia, że są właśnie tym, czym są). Wymienione rodzaje jedności określamy terminem jedność względna, jako że przysługuje ona bytom złożonym - w odniesieniu do bytów złożonych mówi się o jedności względnej, bo cecha jedności przysługuje im tylko o tyle, o ile odnoszą się one do jedności absolutnej, przysługującej bytom niezłożonym. Najwyższym rodzajem jedności jest właśnie jedność absolutna. 

Jedność Boga rozumiana jest w tradycji filozoficznej Zachodu właśnie jako jedność absolutna, to jest taka jedność, która przysługuje bytom niezłożonym (identyfikowanym z Bogiem) i jako takim niepodatnym na zmiany, i przez którą ujawnia się doskonałość bytu. To, że byt niezłożony jest niepodzielny w każdym swoim aspekcie, określa się jako jedyność Boga (Kaiwalja). 

Jedność to inaczej Harmonia, jednomyślne działanie, jednota, wspólnota dusz. Świat duchowości i mistyki, świat tradycji dharmicznych jest tak wielki, że jest w nim miejsce dla wszystkich dobrych dusz i wszystkiego dobra, dla wzajemnej akceptacji, tolerancji, zgody i jedności. Jak mawiał Cyprian Kamil Norwid: Głosem na­rodu jest har­mo­nia czys­ta, mie­czem - jed­ność i zgo­da, ce­lem - prawda. Praktyki integracyjne, jednoczące pomagają osiągnąć ideał, gdy porządny ta­lent i porządny człowiek tworzą jedność. Przyjaźń i wspólnota dusz są początkiem Pojednania i Jedności. Praw­dzi­we i niezawodne zaufa­nie kiełku­je po złącze­niu dusz w jedność. Medytacja Jedności 


Rezultat jest transformujący, przynosi trwałe zmiany w świadomości. Słyszymy i czytamy o wielu potężnych doświadczeniach ludzi, którzy uczestniczyli w dotychczasowych Medytacjach Jedności. Dla Wszystkich uczestników przekazu inicjacyjnego zalecane jest pozostanie w ciszy od początku do końca spotkania. Dlatego prosimy  przybądźcie na spotkanie w milczeniu i w skupieniu oraz w takim stanie powróćcie do domu. To pozwoli nam wszystkim w pełni doświadczyć i przyjąć MOC TEJ POTĘŻNEJ MEDYTACJI.

Medytacja Jedności jest potężną medytacją, w której Boskie energie są przekazywane, by pomóc ci przebudzić duchowe energie wewnątrz ciebie. To święte Błogosławieństwo daje Ci możliwość by bez wysiłku  wyzwolić umysł i przebudzić się do magii i piękna życia.  Energia płynąca przez oczy Hierofanta Jedności - Mistrza Duchowej Jedności, który jest zainicjowany do przekazywania OM - tworzy zmianę neurobiologiczną, która naturalnie przyśpiesza proces duchowego Przebudzenia. 

Medytacja Jedności jest dla każdego, kto zdecydował się podążać Odwieczną Ścieżką Prawości, Pokoju i Jedności. Jest to proces duchowy, przekazywany w milczeniu, jako kulminacja nauk i rytuałów. To co potrzebujesz robić, to tylko przyjąć błogosławieństwo, poddać się przepływającej duchowej energii płynącej z niebios od Boga. Niepotrzebne jest żadne wcześniejsze doświadczenie mistyczne. Ludzie ze wszystkich ścieżek życia, różnego pochodzenia, religii, doświadczają dużych zmian i poprawy w swoim życiu poprzez tę cudowną Medytację Przyjmowania Błogosławieństwa. 

Medytacja Jedności została udostępniona przez twórców Jogi w dalekiej starożytności, przez Mistrza Śiwa i Parwati Dewi, by towarzyszyć w planetarnej przemianie świadomości. Pochodzi z mistycznego Uniwersytetu Jedności i jest częścią globalnego fenomenu, który przyjmuje wiele postaci. Medytacja Jedności przynosi Tobie i Twojej społeczności doświadczenie Jedności, Jednej Miłości, Jednej Świadomości, Jedności ze wszystkim co jest. Pomaga rozpocząć reakcję łańcuchową, która tworzy masę krytyczną potrzebną do zmiany w kierunku całkowitego wyzwolenia ludzkości z oceanu samsary. 

W Medytacji Jedności nie chodzi o kolejną naukę, wierzenie, czy filozofię. Chodzi o Twoje Przebudzenie. Ona jest dla CIEBIE. Medytacja Jedności wycisza umysł i daje dużo czystej radości, błogostanu, anandam. Wyobraź sobie dziesiątki, setki ludzi będących jednocześnie w tym stanie. Pomyśl jak bardzo wpływa to na wszystkich innych wokół, na Twoją rodzinę, osiedle, miasto, kraj, cały świat! To tylko tyle i aż tyle! BYĆ RAZEM, W JEDNYM MIEJSCU, W JEDNYM CZASIE, ZE WZNIOSŁYMI WIZJAMI! 

Medytacja Jedności (ang. Oneness Meditation, w skrócie OM) jest Boskim przekazem dawanym w milczeniu - jako kulminacja nauk, filozofii duchowej i mistycznych rytuałów. Mistrz LMGK jest jedną z nielicznych osobą w Europie i w Polsce, wtajemniczonych by przekazywać to szczególne Błogosławieństwo adeptom Duchowej Ścieżki Mistyków. Podczas medytacji wchodzi w wysokie stany świadomości, wtedy potężne boskie energie płyną przez jego oczy i całą jego istotę do każdego, kto jest obecny na tym mistycznym duchowym rytuale. 


Mantram - Wezwanie Boga 


Mantra w transliteracji angielskiej: 

Om Sat-Chit-Aananda Parabrahma Purushothama Paramaatma Sri Bhagavati Sametha Sri Bhagavate Namah! 

Mantra w transliteracji polskiej:

Om Sat-Ćit-Aananda Parabrahma Puruszottama ParamAatma Śri Bagavati Sametha Śri Bagavate Namah! 

Ta mantra wzywa żywego Boga, prosząc o ochronę i wolność od wszelkich smutków i cierpienia. Jest to modlitwa, która wielbi wielkiego Stwórcę i Wyzwoliciela (ParamaBrahman), który z miłości i współodczuwania manifestuje się w ziemskiej formie, by nas chronić. Ta Moolamantra dała wielki pokój i radość na całym świecie ludziom, którzy czantowali/śpiewali lub nawet słuchali jej. Ona ma moc przeniesienia czyjegoś umysłu do stanu bezprzyczynowej miłości i bezgranicznej radości. Spokój jaki ta mantra może dać musi być doświadczony, nie da się o nim mówić. Drogi czytelniku - tutaj jest klucz, którym można otworzyć wszystkie drzwi do duchowego skarbca, narzędzie, przy pomocy którego można osiągnąć wszelkie pragnienia, lek, który uzdrawia wszelkie dolegliwości, nektar, który wyzwala człowieka! Wszelka pomyślność i spokój są twoje zwyczajnie poprzez czantowanie tej wspaniałej mantry.

Kiedykolwiek czantujesz tę mantrę, nawet nie znając jeszcze dobrze jej znaczenia, samo to niesie moc, jednakże trzeba nauczyć się dokładnej intonacji mantry, słuchać jej wiele razy z ust nauczyciela lub mistrza, aby dobrze pracowała. Kiedy znasz jej znaczenie i czantujesz z tym uczuciem w twoim sercu, wówczas energia popłynie wiele razy bardziej potężnie. Dlatego jest bardzo ważne, by znać znaczenie Mantry kiedy jej używasz. 

Mantra jest jak wołanie czy wzywanie Imienia Boga. Tak samo jak wołasz osobę i ona przychodzi i czujesz jej obecność, w ten sam sposób kiedy czantujesz tę mantrę, najwyższa energia manifestuje się wszędzie dokoła ciebie. 

Ponieważ Wszechświat (Brahmanda) jest Wszechobecny, najwyższa energia czy najwyższa Moc (Paramaśakti) może zamanifestować się w każdym miejscu i o każdej porze. Jest również bardzo ważne, by wiedzieć, że wzywanie z całą pokorą, szacunkiem i wielką potrzebą czyni Obecność silniejszą. 

Uproszczone znaczenie mantry


Om - Wzywamy najwyższą energię wszystkiego co jest 
Sat - bezforemną (tą, która nie ma formy)
Ćit - Świadomość wszechświata
Aananda - Czystą Miłość, błogostan i radość
Para-Brahma/n -Najwyższego Stwórcę
Purushothama - Tego, który się wcielił w ludzką formę, by pomóc prowadzić ludzkość. Purusha oznacza ducha, a Uthama oznacza najwyższego - Najwyższego Ducha. 
ParamAatma/n - Tego, który przychodzi do mnie w moim sercu i staje się moim wewnętrznym głosem kiedykolwiek proszę
Śrii Bhagavati - Boską Matkę, aspekt mocy stworzenia, Mocą Śakti. 
Same-tha - razem wewnątrz, razem w komunii, w jedności, współnie. 
Śrii Bhagavate - Ojca stworzenia, który jest niezmienny i stały, Mocą Boga. 
Namah - Chwała i Pokłon Bogu. Dziękuję Ci i uznaję tę obecność w moim życiu. Proszę Boże o Twoje przewodnictwo przez cały czas. 

Dikszan - Błogosławieństwo Inicjacji 


Mawia się często, że jeśli zrobisz jeden krok w kierunku Boga, Bóg zrobi dziesięć kroków ku tobie. W każdej tradycji, w każdym rodzaju praktyki duchowej mamy tak wiele sposobów zrobienia kroku ku Bogu: modlitwę, medytację, pieśni. Błogosławieństwo Inicjacji Dikszan - jest sposobem, w który Boska Obecność może dosięgnąć ludzkość - jest to dar, błogosławieństwo łaski Pierwszych Mistrzów nauczających ludzkość, Śiwa i Śakti. Inicjacyjne Błogosławieństwo Jedności daje wzrost w świadomości. Jest to fenomen stojący za pracą Jedności (Jogi), jest to akt przekazu energetycznego, poprzez dotyk lub poprzez moc intencji. 


Błogosławieństwo Jedności, Inicjacja w Jogę, jest doświadczeniem niezależnym światopoglądowo, przekazującym subtelną energię, budzącą nasze połączenie z jednością we wszystkim, co boskie, pozwalającą każdemu z nas pogłębić nasze relacje z tymi, których kochamy, ze sobą samymi, z nieznajomymi i z naszym Stwórcą, Najwyższym Bogiem, Absolutem. Błogosławieństwo Jedności inicjuje zmianę neurobiologiczną w mózgu. W mózgu jest 16-cie centrów odpowiedzialnych za określone doświadczenia, jak percepcję czuciową, emocje zazdrości, nienawiści, lęku, współodczuwania, miłości, radości, oddzielenia, twórczości, uczenia się, itd. Efektem Błogosławieństwa Jedności jest aktywacja pewnych centrów i zmniejszenie aktywności innych, co daje zmianę w postrzeganiu i doświadczaniu życia. Błogosławieństwo Jedności również pomaga w uzdrawianiu ciała i w uwolnieniu powtarzających się wzorców emocjonalnych, czego efektem jest czucie się bardziej swobodnie i wygodnie ze sobą samym.

W relacjach Błogosławieństwo Jedności umożliwia większą wrażliwość i poczucie połączenia z drugą osobą, wyzwalając Cię z ograniczeń ciasnych osądów i uwarunkowań. Sukces i prosperita zaczynają się w świadomości - Twojej zdolności rozszerzenia horyzontów myślenia, i rozumienia wszechświata dokoła Ciebie oraz zasad kierujących Tobą. Błogosławieństwo Jedności jest przekazywane poprzez położenie rąk na głowie otrzymującego, co trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Błogosławieństwo Jedności może być przekazywane przez każdego, kto otrzymał duchową Inicjację i odbył trening dla Aćarjów - Posłańców Jedności. Przekazujący Błogosławieństwo Jedności jest jak puste naczynie, przez które boska energia Jedności przepływa do otrzymującego synchronizując Duszę/Jaźń z Bogiem. 

Diksza - inicjacyjne Błogosławieństwo od Śri Guru aktywuje połączenie wcielonej duszy z boskim światłem duchowym ponad ludzką istotą, ożywia połączenie pomiędzy ośrodkiem serca, trzecim okiem oraz lotosem korony, przywraca pierwotne zapisy na matrycy stworzenia, oczyszcza zapisy na tablicach przeznaczenia. Inicjacja oraz Błogosławieństwa od boskiego Guru i duchowych Nauczycieli pozwala na oczyszczenie człowieka z tak zwanych węzłów karmicznych czyli zapisów na tablicach przeznaczenia, ożywia intuicję duchową, wzmaga zdrowy osąd i zdolność zrozumienia. Szczere przyjęcie Inicjacji Duchowej i podążanie ścieżką Błogosławieństw przemienia życie, często ratuje przed chorobami, niepowodzeniami, lękami, złymi ludźmi, demonami, wspiera dobre prosperowanie, wzmaga oczyszczanie przestrzeni egzystencjonalnej, harmonizuje relacje międzyludzkie etc. Istotnym punktem ścieżki inicjacyjnych Błogosławieństw jest przywracanie człowieka do stanu pierwotnego, doprowadzenie do odbudowania Obrazu Stworzenia, a człowiek jak wiadomo z duchowych tradycyjnych nauk, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Boskie Błogosławieństwa usuwają też wpływy i ściemnienia promienia czarnej mocy, uwalniają z mroków ciemności ludzi opętanych lub owładniętych odbieraniem czarnej mocy, która zawsze pochodzi od bardzo złośliwych i podstępnych demonów, złych istot ze świata astralnych ciemności. 

Mukti Diksza (Deekshan) 


Mukti Diksza jest przekazywana w trzystopniowym procesie. Najpierw poprzez śiwaicki duchowy taniec – starożytny rytuał praktykowany przez wszystkie kultury i tradycje jako sposób do otwarcia się na Boską Energię (Śakti) - przygotowywane jest ciało fizyczne. Poprzez specjalny święty taniec jest aktywowana energia Kundalini Śakti i otwierane są ćakry. Następnie uczestnik jest prowadzony przez proces powtarzania boskiej mantry, który napełnia umysł i podświadomość obecnością Boskiej Energii oraz oczyścić pozostałe przeszkody tak, aby mógł nastąpić pełny odbiór dikszy. To mantrowanie służy do „programowania” umysłu i ciała energetycznego na Przebudzenie. W końcu uczestnik otrzymuje samą Mukti Dikszę w uświęconej ceremonii z dotknięciem Padukas lub innego świętego przedmiotu związanego z duchowością lub misteryjną ezoteryczną ścieżką uczestnika. Jeśli chodzi o duchowe nauczanie u boskiego Guru, uczniowie zawsze powinni przynajmniej na koniec lekcji czy warsztatu z naukami i praktykami przyjąć Błogosławieństwo aby umocnić inicjacyjny Przekaz Duchowy do jakiego sercem i duszą przynależą. 

Nauka wedyjska wyjaśnia, że w sercu jest usadowiona żywa istota, żywa dusza, dźiwatman, która nie reaguje bezpośrednio z fizycznymi strukturami ciała, tylko oddziałuje na nie poprzez wpływy oczyszczonych i wysublimowanych ciał subtelnych. Według objawionych Wed ta mała iskra duchowa, boska dusza, stanowi podstawę ciała mentalnego, astralnego, eterycznego i materialnego, a działanie jej rozprzestrzenia się poprzez subtelną energię, odczuwaną jako świadomość, ćittam. Nadto świadomość ta nie podlega wpływowi czasu. Zanurzoną w kuli jasnego światła gwiazdę o kształcie dwunastopłatkowego lotosu zasila białe światło zstępujące z wyższych wymiarów od wewnątrz, w głębinie serca od strony kręgosłupa oraz z góry, wzdłuż centralnego przewodu suszumny, z ośrodka wyższej boskiej jaźni wysoko ponad głową. Płatki lotosu serca tworzą cztery trójkąty płatków, cztery triady wyznaczający cztery kolejne stopnie duchowego rozwoju na ścieżce serca i duchowego pojednania, na ścieżce serdecznej jedności boskich dusz. Dźiwataman opisywany jest jako mały człowiek wielkości kciuka mieszkający wewnątrz lotosu sercowego, istota żywa stworzona z czystego boskiego światła uwięziona w skafandrach kolejnych powłok cielesnych, od mentalnej aż po materialną. W każdej kolejnej powłoce cielesnej coraz lepiej odczuwamy i uświadamiamy sobie boską duszę, najtrudniej jest na planie fizycznym w ciele materialnym. Zarówno Dźiwataman, żywa istota w sercu jak i Atman, boska Jaźń ponad człowiekiem przyjmuje jeden z pięciu kolorów jako swoją główną barwę: zielony, czerwony (czerwonawo-pomarańczowy), żółty (żółto-złocisty), biały (słoneczna biel) lub niebieski (indygo-fioletowy). 

Proces Osiągania Bogactwa 


Wszechświat jest pełen wszelkiego bogactwa. Potrzebujemy jednak wiedzieć jak po nie sięgnąć. Żyjemy w bogactwie, w obfitości, kiedy nasze potrzeby są zaspakajane z łatwością, a nasze pragnienia, nasze marzenia spełniają się spontanicznie i z entuzjazmem. Bogactwo to nie tylko stan konta, ale również jakość codziennego życia. Bycie bogatym, życie w obfitości oznacza, że żyjemy pełnią życia, jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, radośni, uduchowieni… Człowiek bogaty to człowiek duchowy. Co jednak powoduje, że mimo wysiłku, nie wszyscy żyją w dostatku, nie żyją pełnią życia? Jakie myśli, przekonania, a przede wszystkim uczucia związane z bogactwem, finansową obfitością nie pozwalają nam żyć w bogactwie i cieszyć się pięknem życia? Jeżeli chcesz odkryć, a przede wszystkim pożegnać swoje blokady, ograniczenia i uwarunkowania i CHCESZ ZACZĄĆ DOSTATNIE I SATYSFAKCJONUJĄCE ŻYCIE, to zapraszamy na spotkania z Nauczycielami i Mistrzami Duchowymi. Miej mocną intencję i uczyń ten wysiłek, by URZECZYWISTNIĆ BOGACTWO W SWOIM ŻYCIU. 

Według Mistrza LMGK Bhagavan tworzenie bogactwa jest szlachetnym przedsięwzięciem, które każdy człowiek musi podjąć. Jest najwyższy czas, byśmy jako ludzie wyzwolili się ze wszystkich błędnych pojęć i mitów na temat prosperującego i pełnego powodzenia życia. Ubóstwo, prosperita, czy przeciętność, zaczyna się od Twojej myśli. Ty określasz do jakiego stopnia chcesz wznosić się w życiu i jest to doskonale w porządku. Istnieją także pewne obiektywne uwarunkowania, w tym wytworzony ograniczający karman, który trzeba poprzez solidną praktykę przezwyciężyć. Dlaczego powinno się mieć bogactwo? Kiedy nie martwisz się o swoje zabezpieczenie, jesteś w najlepszej formie, funkcjonujesz najlepiej i wszystko dokoła Ciebie wzrasta.

Błogosławieństwo Jedności:

- otwiera drzwi świadomości
- budzi inteligencję
- poprawia pamięć
- zwiększa zdolność uczenia się
- wprowadza Cię (Twój mózg) w stan alfa - stan relaksu, skupienia i świadomości - doskonały stan do uczenia się
- tworzy lepszą synchronizację pomiędzy półkulami mózgowymi
- wnosi miłość do relacji międzyludzkich
- uzdrawia urazy
- zwiększa zdolność do słuchania
- pomaga doświadczyć innych ludzi
- budzi współodczuwanie
- zwiększa uczuciowość
- napełnia Cię witalnością
- uzdrawia ciało poprzez uzdrowienie umysłu
- poprawia aktywność metaboliczną
- relaksuje ciało
- pomaga Ci pokochać i doceniać Twoje ciało
- wzywa sprzyjające energie
- tworzy świadomość prosperity
- usuwa bloki, które powstrzymują Cię przed osiągnięciem sukcesu
- umożliwia powstanie mentalnej struktury obfitości

Deeksha (Diksza) rozpoczyna w ludziach głęboki proces duchowego przebudzenia. Rozwój duchowy człowieka, transformacja duchowa ludzi, zawsze rozpoczyna się od Inicjacji czyli do Dikszanu z rąk wzniosłego, zaawansowanego duchowo Nauczyciela lub lepiej z rąk Duchowego Mistrza, prawdziwego Guru - Przewodnika Ludzkości. Śri Bhagavan i Sri Amma - boscy Mistrzowie i Hierofanci są na tej planecie aby pomóc w duchowej podróży każdemu człowiekowi. 

Koncepcje jedności bytu w filozofii i metafizyce 


W filozofii i metafizyce zachodniej istnieją dwie główne koncepcje jedności bytu, analogiczne do dwóch głównych koncepcji samego bytu - egzystencjalna (formalna) koncepcja jedności bytu i esencjalna koncepcja jedności bytu. 

Pierwsi filozofowie greccy wytworzyli pojęcie arché, podstawowej zasady tłumaczącej początek i skład świata. Arché była dla nich czymś jednym a zarazem najprostszym. Mistrz Parmenides z Elei za taką zasadę uznał jedność i absolutną tożsamość bytu - jedność i tożsamość bytu miała dla niego konstytuować trwałość i początek wszystkiego, co istnieje. Podobnie myślał Mistrz Platon - idee w odróżnieniu od niższych poziomów rzeczywistości (do pewnego stopnia złudnych) istnieją w pełni prawdziwie, bo w odróżnieniu od nich są całkowicie tożsame ze sobą. Podobnie Mistrz Arystoteles w koncepcji formy, wywodzącej się z platońskiej teorii idei, uznał formę za podstawę tego, że dana substancja jest definiowalna, jedna i niesprzeczna. Także stoicy i neoplatonicy uznali jedność za zasadę bytu - dla pierwszych w pewien sposób natura była Jednią, dla drugich Jednia była podstawą emanacji kolejnych form bytu. 

W najważniejszych greckich koncepcjach filozoficznych byt był więc tożsamy z Jednością, a co więcej był przez nią warunkowany. Koncepcję zgodną z tokiem rozwojowym filozofii greckiej nazywamy transcendentalną koncepcją Jedności - za każdym razem, gdy poznający stwierdza, że dany przedmiot istnieje, stwierdza jednocześnie, że przedmiot ten jest tożsamy ze sobą, czyli jest jednym bytem. Ze względu na różnorodność bytów i różnorodność typów jedności nie każdy byt jest jednak jeden w sposób absolutny i doskonały - miarą jedności bytu jest w filozofii klasycznej jego doskonałość (np. u Mistrza Platona idee są doskonałe, bo przysługuje im najwyższy stopień jedności wewnętrznej), i jednocześnie miarą doskonałości bytu jest jego jedność (np. idee są jednością w sposób absolutny, bo są doskonałe). 

Obok jedności transcendentalnej (tego, że byt jest tożsamy ze sobą, musi być więc jeden) istnieje też jedność ilościowa, przysługująca wyłącznie bytom materialnym. Każdy byt materialny jest pewną mierzalną ilością materii - całość tej materii, niezależnie od tego, czy w danym momencie ujmujemy ją poznawczo jako ciągłą i niepodzieloną, czy jako nieciągłą i podzieloną na pewne jednostki, sam jako to, co można mierzyć za pomocą określonej jednostki miary jest ilościową jednością. Zbliżona do jedności liczbowej jest jedność numeryczna, którą tworzy się przez analogię do jedności liczbowej dla bytów niematerialnych - np. jedność liczby aniołów lub jedność wysokości nad poziomem morza. 

W duchowości i mistyce, także w jodze, podstawą jest Jedność Niebios i Niebian, Jedność Aniołów i Bóstw Nieba, a wedyjskie tradycje dharmiczne ze Wschodu ów koncept wyrażają terminem Viśwadewah - co oznacza, że wszyscy aniołowie i bóstwa stanowią Jedno Bóstwo, dosłownie: Wszechbóstwo lub Wszechświetlistość, Wszechjaśnienie, Wszechboskość.  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz