wtorek, 7 marca 2017

Księga Mądrości Salomona - Wiedza Tajemna

Księga Mądrości - Mistyczna Wiedza Króla Salomona 


Salomon Król Mędrzec na Tronie
Księga Mądrości, Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych czyli natchnionych. Wyznawcy judaizmu i kościoły protestanckie odrzucają niestety jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych. Tytuł przyjęty w greckich i wczesnołacińskich rękopisach - Mądrość Salomona - wskazuje na jego autorstwo, co potwierdza fakt, że autor dość często sugeruje, iż jest właśnie Salomonem, synem Króla-Proroka Dawida, królem dawnego Izraela, który żył w X wieku p.e.ch., chociaż zachowane późniejsze oryginały wskazują na pewne wpływy i stylizację kopistów greckich. Na pewno była w II wieku p.e.ch., przetłumaczona na język grecki, z zachowaniem hebrajskiej myśli i rytmiki myśli (paralelizm przeciwstawny). Najważniejszą rzeczą w Księdze Mądrości jest to, iż po raz pierwszy w Biblii pojawiają się w niej informacje na temat odmiennego losu po śmierci dusz ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Księga opowiada o cechach świętości, poszukiwaniu Mądrości Bożej (Chochmah, Hokhmah) i ukazuje mądrość w dziejach Ludu Bożego. 

Pierwsza część księgi (rozdz. 1-5) mówi o sprawiedliwości, czyli świętości życia, którą autor przedstawia jako jedynie prawdziwą mądrość życiową, potrzebną szczególnie panującym, i o zapłacie, jaka czeka w życiu przyszłym zarówno sprawiedliwych, jak i bezbożnych. Druga część (rozdz. 6-9) jest hymnem pochwalnym na cześć Mądrości, która sama szuka człowieka, prowadzi go do życia nieśmiertelnego i jest bezcennym skarbem. Część trzecia (rozdz. 10-19) mówi o roli, jaką Mądrość Boża odegrała w dziejach ludzkości, a zwłaszcza w historii Izraela. Księga objaśnia także zasadnicze pojęcia hebrajskiej mistyki, kabbalah, takie jak Chochmah czyli Mądrość, które wyróżnione zostały w nawiasach. Pozostawiono oryginalny oświecający tetragrammon JHWH zamiast nieadekwatnych do znaczenia Imienia Bożego JHWH dziwacznych spolszczeń: Pan, Panie, Pański. Z oświeceniowej Księgi Mądrości Salomona poznajemy także jakie zasadzki zastawiają siły zła, niegodziwości i ciemności na tych, którzy dążą do Światła Oświecenia i Mądrości Bożej, do Zbawienia. Umiłowanie Sprawiedliwości (Cedaka) oraz rozmyslanie o JHWH (Jahwah, Jahuwah, Jahweh) jest niewątpliwie absolutnym początkiem. 

Księga Mądrości Salomona, a w tłumaczeniu syryjskim "Księga Wielkich Mądrości Salomona" jest starannie zaplanowanym dziełem, pozostającym w tłumaczeniu na grecki pod wpływami literatury hellenistycznej. Można w niej wyróżnić trzy części: pierwszą, odnoszącą się do ludzkiej mądrości, wiodącej sprawiedliwych do Boga (El, Eloah, Elohim); drugą, dotyczącą mądrości królów, sprawujących władzę; trzecią, poświęconą Bożej Mądrości (Chochmah), objawiającej się zarówno w stworzeniu świata, jak i w roli zbawczej Ludu Bożego. Autor, ukazując dzieje narodu wybranego i – podobnie jak to ma miejsce w midraszach – wskazując na głębszy sens opisywanych wydarzeń, interpretuje je często w nowy sposób; podkreśla przy tym rolę mądrości w dziejach Ludu Bożego. Podnosi także problem cierpienia, nagrody i kary. Księga Mądrości zwana także Mądrością Salomona zawiera nadto ostrzeżenie przed zgubnymi skutkami ulegania lokalnej kulturze prymitywnej i porzucania wzniosłej wiary przodków, w tym wypadku pochodzącej w sposób czysty i nieskażony z Objawienia Bożego (Gnosis, Marefa). 


Mistycy kabalistyczni wspominają, że Salomon napisał różne księgi zawierających wiedzę tajemną pochodzącą od Boga, wiedzę służącą Oświeceniu, wiedzę Iluminatów, w tym wiedzę magicznej Goecji przydatnej w posłudze egzorcyzmowania (usuwania) złych duchów 72 rodzajów. Żydowski historyk Józef Flawiusz tak pisze o mądrym królu Salomonie: „Tak wielka była roztropność i mądrość, której Bóg udzielił Salomonowi, że przewyższał on nią wszystkich ludzi dawnych, a nawet Egipcjanie, którzy ponoć górują nad wszystkimi ludźmi bystrością umysłu, nie tylko nie dorównywali Salomonowi, ale pozostawali daleko w tyle za roztropnością króla. [...] Bóg obdarzył go również znajomością sztuki stosowanej przeciwko demonom w celu wspomagania i leczenia ludzi. Układał więc Salomon zaklęcia przynosząc ulgę w chorobach i zostawił po sobie formuły egzorcyzmów, za pomocą których ludzie opętani przez demony mogą je wygnać tak, że nigdy nie wrócą” (Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1997, (8, 2, 5) s. 372). W Talmudzie także wspomniane są charyzmatyczne i magiczne zdolności Salomona, poza tym w Koranie mamy wzmiankę, że Prorok Sulejman (czyli właśnie biblijny Salomon) dostał jako dar od Allah (hebr. Eloah) możliwość kontroli nad dżinnami (demonami, szatanami), a one były mu posłuszne (Koran, 27:39). 

Księga zawiera 19 rozdziałów które są rodzajem duchowo-mistycznych, gnostyckich czy kabalistycznych lekcji duchowych. Kolejne lekcje należy czytać w spokoju i z wielką uwagą, kontemplując głęboko w swym sercu napływającą Mądrość Bożą. Szczególnie należy uważać na kontekst oraz patrzeć na lekcje po wschodniemu, jako na lekcje kolejne w rozwoju duchowym mistyka czy boskiego maga, a przecież wielu miłośników Białej Boskiej Magii czyli cudownej modlitwy rytualnej powołuje się na Tajemną Wiedzę przekazaną właśnie przez Króla Salomona (hebr. Szlomoh, arab. Sulaiman). Mądrość jest niczym Lampa rozjaśniająca nasze codzienne wybory moralne i prowadząca nas Prostą Drogą, byśmy «wiedzieli, co jest miłe dla oczu JHWH i co słuszne według Jego przykazań»... 

Biblia Tysiąclecia
Księga Mądrości


Rozdział 1 


1:1 Umiłujcie Sprawiedliwość (Cedaka), sędziowie ziemscy! Myślcie o JHWH (JaHWaH, JaHuWaH) właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! 
1:2 Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego.
1:3 Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga (El, Eloah, Elohim), a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych.
1:4 Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi (przestępstwu).
1:5 Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości.
1:6 Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg (Eloah) świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka.
1:7 Albowiem Duch JHWH wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.
1:8 Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość.
1:9 Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do JHWH wieść o jego słowach, dla potępienia jego złych czynów.
1:10 Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu.
1:11 Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają Duszę (Nefesz, Ruach). 
1:12 Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!
1:13 Bo śmierci Bóg (Eloah) nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących.
1:14 Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani (Hadesu, Piekieł) na tej ziemi. 
1:15 Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. 
1:16 Bezbożni zaś ściągają ją na siebie słowem i czynem, usychają, uważając ją za przyjaciółkę, i zawierają z nią przymierze, zasługują bowiem na to, aby być jej działem. 

Rozdział 2 


2:1 Mylnie rozumując, mówili sobie: Nasze życie jest krótkie i smutne. Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą, nie znamy nikogo, kto by wrócił z Otchłani (Hadesu). 
2:2 Urodziliśmy się niespodzianie i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było. Dech (Nefesz) w nozdrzach naszych jak dym, myśl jak iskierka z uderzeń serca naszego: 
2:3 gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół, a duch (Ruach) się rozpłynie jak niestałe powietrze.
2:4 Imię nasze pójdzie z czasem w niepamięć i nikt nie wspomni naszych poczynań. Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca i żarem jego przybita.
2:5 Czas nasz jak cień przemija, śmierć nasza nie zna odwrotu: pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca.
2:6 Nuże więc! Korzystajmy z tego, co dobre, skwapliwie używajmy świata w młodości!
2:7 Upijmy się winem wybornym i wonnościami i niech nam nie ujdą wiosenne kwiaty:
2:8 uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną. 
2:9 Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli, wszędzie zostawmy ślady uciechy: bo to nasz dział, nasze dziedzictwo!
2:10 Udręczmy sprawiedliwego biedaka, nie oszczędźmy wdowy ani wiekowej siwizny starca nie uczcijmy!
2:11 Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości, bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne.
2:12 Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. 
2:13 Chełpi się, że zna Boga (Eloah), zwie siebie dzieckiem JHWH.
2:14 Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry,
2:15 bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne.
2:16 Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem (Eloah) jako ojcem (Abv). 
2:17 Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.
2:18 Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg (Eloah) ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników.
2:19 Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości.
2:20 Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił - będzie ocalony.
2:21 Tak pomyśleli - i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła.
2:22 Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych.
2:23 Bo dla nieśmiertelności Bóg (Eloah) stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
2:24 A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła (satan) i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. 

Rozdział 3 


3:1 A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga (Eloah) i nie dosięgnie ich męka.
3:2 Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście
3:3 i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
3:4 Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
3:5 Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg (Eloah) ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.
3:6 Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
3:7 W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku.
3:8 Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a JHWH królować będzie nad nimi na wieki.
3:9 Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją Prawdę (Emet), wierni w miłości będą przy Nim trwali: Łaska bowiem i Miłosierdzie dla Jego wybranych. 
3:10 A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od JHWH:
3:11 nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła.
3:12 Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród!
3:13 Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała współżycia w łożu, w czas nawiedzenia dusz wyda plon.
3:14 I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością ani nic złego nie myślał przeciw Bogu (Eloah): za wierność otrzyma łaskę szczególną i dział pełen radości w Świątyni JHWH.
3:15 Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, a korzeń mądrości nie usycha.
3:16 A dzieci cudzołożników nie osiągną celu, zniknie potomstwo nieprawego łoża. 
3:17 Jeśli nawet żyć będą długo - za nic będą miani i na końcu niechlubna będzie ich starość.
3:18 A jeśli wcześnie pomrą, będą bez nadziei i bez pociechy w Dzień Sądu:
3:19 bo straszny jest kres plemienia grzesznego! 

Rozdział 4 


4:1 Lepsza bezdzietność połączona z cnotą, nieśmiertelna jest bowiem jej pamięć, bo ma uznanie u Boga (Eloah) i ludzi:
4:2 Gdy jest obecna, to ją naśladują, tęsknią, gdy odejdzie, a w wieczności triumfuje uwieńczona - zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę. 
4:3 A rozplenione mnóstwo bezbożnych nie odniesie korzyści; z cudzołożnych odrośli wyrosłe - nie zapuści korzeni głęboko ani nie założy podwaliny niezawodnej.
4:4 Jeśli nawet do czasu rozwinie gałęzie - wstrząśnie nim wiatr, bo słabo utwierdzone, i wyrwie z korzeniami wichura.
4:5 Połamią się nierozwinięte gałęzie, a owoc ich - bezużyteczny, niedojrzały do jedzenia i do niczego niezdatny.
4:6 Bo dzieci zrodzone z nieprawego pożycia, przy osądzeniu rodziców, świadczą o ich przewrotności.
4:7 A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie Odpoczynek (Odpocznienie).
4:8 Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy:
4:9 sędziwością u ludzi jest Mądrość, a miarą starości - życie nieskalane.
4:10 Ponieważ spodobał się Bogu (Eloah), znalazł Jego miłość, i żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony.
4:11 Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli albo ułuda nie uwiodła duszy:
4:12 bo urok marności przesłania Dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł.
4:13 Wcześnie osiągnąwszy Doskonałość, przeżył czasów wiele.
4:14 Dusza (Ruach) jego podobała się Bogu (Eloah), dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, 
4:15 że Łaska i Miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad Świętymi (Kadoszim) Jego opatrzność.
4:16 Sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych, i dopełniona wcześnie młodość - leciwą starość nieprawego.
4:17 Zobaczą bowiem kres roztropnego, a nie pojmą, co o nim JHWH postanowił i w jakim celu zachował go bezpiecznym.
4:18 Patrzą i żywią pogardę, ale JHWH ich wyśmieje.
4:19 I staną się potem wstrętną padliną i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych. Strąci ich bowiem na głowę - oniemiałych, i wstrząśnie nimi od posad, i zostaną do szczętu zniszczeni, i będą w udręczeniu, a pamięć o nich zaginie.
4:20 Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a w twarz ich oskarżą własne nieprawości. 

Rozdział 5 


5:1 Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy.
5:2 Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego Zbawienia.
5:3 Powiedzą pełni żalu do samych siebie, będą jęczeli w utrapieniu ducha:
5:4 To ten, co dla nas - głupich - niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego - za hańbę.
5:5 Jakże więc policzono go między synów Bożych (Bene Elohim) i ze świętymi ma udział?
5:6 To myśmy zboczyli z Drogi Prawdziwej, nie oświeciło nas Światło Sprawiedliwości i Słońce dla nas nie wzeszło.
5:7 Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach, a Drogi JHWH nie poznaliśmy.
5:8 Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo, co dało chełpliwe bogactwo?
5:9 To wszystko jak cień przeminęło i jak wieść, co przebiega;
5:10 jak okręt prujący pieniącą się toń: śladu jego nie znajdziesz, gdy przeszedł, ni bruzdy po jego spodzie wśród fal;
5:11 jak się nie znajdzie żaden dowód przelotu ptaka, szybującego w przestworzach: trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze, uderzeniem piór smagane i prute z gwałtownym szumem - znaku przelotu potem w nim nie znajdziesz.
5:12 Jak gdy się strzałę wypuści do celu, rozprute powietrze zaraz się zasklepia, tak że nie poznasz jej przejścia -
5:13 tak i my: zniknęliśmy, ledwie zrodzeni, i nie mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty, aleśmy zniszczeli w naszej nieprawości.
5:14 Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana i jak lekka piana rozbita przez burzę. Jak dym się rozwiała od wiatru, zatarła się jak pamięć chwilowego gościa.
5:15 A Sprawiedliwi (Cadik) żyją na wieki; zapłata ich w JHWH i staranie o nich u Najwyższego (Eljon).
5:16 Dlatego otrzymają wspaniałe Królestwo (Malchut) i Piękny Diadem z rąk JHWH; osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. 
5:17 Jak zbroję przywdzieje swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie ku odparciu wrogów.
5:18 Jak pancerzem okryje się Sprawiedliwością (Cedaka) i jak przyłbicą osłoni się sądem nieobłudnym.
5:19 Weźmie świętość za puklerz niezwyciężony
5:20 i jak miecz wyostrzy gniew nieubłagany, a razem z Nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym.
5:21 Polecą z chmur celne pociski błyskawic, pomkną do celu jak z dobrze napiętego łuku,
5:22 a gniewne grady wyrzucone zostaną jak z procy. Wzburzą się przeciw nim wody morskie i rzeki nieubłaganie ich zatopią.
5:23 Podniesie się przeciw nim powiew Mocy i jak wichura ich zmiecie. Tak nieprawość spustoszy całą ziemię, a nikczemność obali trony możnowładców. 

Rozdział 6 


6:1 Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży!
6:2 Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów,
6:3 bo od JHWH otrzymaliście władzę, od Najwyższego (Eljon) panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
6:4 Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga (Eloah),
6:5 przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.
6:6 Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara.
6:7 Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy,
6:8 ale możnym grozi surowe badanie.
6:9 Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli.
6:10 Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony.
6:11 Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.
6:12 Mądrość (Chochmah) jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają,
6:13 uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
6:14 Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.
6:15 O niej rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:
6:16 sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.
6:17 Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość,
6:18 miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności,
6:19 a nieśmiertelność przybliża do Boga (Eloah).
6:20 Tak więc pragnienie Mądrości (Chochmah) wiedzie do królestwa (Malchut) .
6:21 Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki.
6:22O znajmię, czym jest Mądrość i jak się zrodziła, i nie zakryję przed wami tajemnic. Pójdę jej śladem od początku stworzenia, jej znajomość wydobędę na światło i prawdy nie pominę.
6:23 Nie pójdę też drogą zżerającej zazdrości, bo ona z Mądrością nie ma nic wspólnego:
6:24 wielu mądrych to zbawienie świata, a król rozumny to szczęście narodu.
6:25 Posłuchajcie więc słów moich, a odniesiecie korzyść. 

Rozdział 7 


7:1 I ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich, potomkiem prarodzica powstałego z ziemi. W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało,
7:2 w ciągu dziesięciu miesięcy, we krwi okrzepły, z nasienia męskiego, i rozkoszy ze snem złączonej.
7:3 I ja, gdy się urodziłem, wspólnym odetchnąłem powietrzem i na tę samą ziemię wypadłem, tak samo pierwszy głos wydając z płaczem, do wszystkich podobny.
7:4 W pieluszkach i wśród trosk mnie wychowano.
7:5 Żaden bowiem z królów nie miał innego początku narodzin:
7:6 jedno dla wszystkich wejście w życie i wyjście to samo.
7:7 Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie Duch Mądrości (Ruach Chochmah).
7:8 Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.
7:9 Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota.
7:10 Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący.
7:11 A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
7:12 Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je Mądrość (Chochmah), a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką.
7:13 Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję i nie chowam dla siebie jej bogactwa.
7:14 Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą (Eloah) zjednali, podtrzymani darami, co biorą początek z karności.
7:15 Oby mi Bóg (Eloah) dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom (chacham) nadaje kierunek.
7:16 W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania.
7:17 On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów,
7:18 początek i kres, i środek czasów, odmiany przesileń i następstwa pór,
7:19 obroty roczne i układy gwiazd,
7:20 naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni.
7:21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem Mądrość (Chochmah) - sprawczyni wszystkiego!
7:22 Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, 
7:23 niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
7:24 Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
7:25 Jest bowiem tchnieniem Mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego (Szaddaj), dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. 
7:26 Jest odblaskiem Wieczystej Światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga (Eloah), obrazem Jego dobroci.
7:27 Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w Dusze Święte (Ruach Kaddosz), wzbudza Przyjaciół Bożych i Proroków (Newiim). 
7:28 Bóg (Eloah) bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością (Chochmah).
7:29 Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze Światłością (Or) - uzyska pierwszeństwo,
7:30 po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże.

Rozdział 8 


8:1 Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.
8:2 Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem: pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę i stałem się miłośnikiem jej piękna.
8:3 Sławi ona swe szlachetne pochodzenie, gdyż obcuje z Bogiem (Eloah) i miłuje ją Władca wszechrzeczy,
8:4 bo jest wtajemniczona w Wiedzę Boga (Daat Elohim) i w Jego dziełach dokonuje wyboru.
8:5 Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym - cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia?
8:6 Jeśli rozwaga jest twórcza - któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość?
8:7 I jeśli kto miłuje sprawiedliwość - jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu.
8:8 A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy - ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje, zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek, wiedza wyprzedza znaki i cuda, następstwa chwil i czasów.
8:9 Postanowiłem więc wziąć ją za towarzyszkę życia, wiedząc, że mi będzie doradczynią w dobrem, a w troskach i w smutku pociechą.
8:10 Dzięki niej znajdę chwałę u ludu i cześć u starszych, sam będąc młody.
8:11 Bystrym znajdą mnie w sądzie, wzbudzę podziw u możnych.
8:12 Gdy będę milczał - wyczekiwać będą, a gdy przemówię - uważać; i jeśli długo przemawiać będę - położą rękę na ustach.
8:13 Przez nią zdobędę nieśmiertelność, zostawię wieczną pamięć potomnym.
8:14 Będę władał ludami, poddane mi będą narody:
8:15 usłyszawszy mnie ulękną się władcy straszliwi. Okażę się dobrym wśród ludu i mężnym na wojnie.
8:16 Wszedłszy do swego domu przy niej odpocznę, bo obcowanie z nią nie sprawia przykrości ani współżycie z nią nie przynosi udręki, ale wesele i radość.
8:17 Gdym sobie nad tym pomyślał i rozważyłem to w sercu, że w zażyłości z Mądrością leży nieśmiertelność,
8:18 w przyjaźni z nią szlachetna rozkosz, w dziełach jej rąk nieprzebrane bogactwa, a roztropność we wspólnych z nią ćwiczeniach i sława w posiadaniu jej nauki - krążyłem, szukając, jak by ją wziąć do siebie.
8:19 Byłem dzieckiem dorodnym i Dusza (Ruach) przypadła mi dobra,
8:20 a raczej: będąc dobrym wszedłem do Ciała Nieskalanego.
8:21 Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej inaczej, tylko jeśli Bóg (Eloah) udzieli - a i to już było sprawą Mądrości wiedzieć, czyja jest ta łaska - udałem się do JHWH i błagałem Go i mówiłem z całego serca: 

Rozdział 9 


9:1 Boże (Eloah) przodków i JHWH miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem
9:2 i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,
9:3 by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował -
9:4 dajże mi Mądrość (Chochmah), co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci!
9:5 Bom służebnik Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
9:6 Choćby zresztą był ktoś Doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie Mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany.
9:7 Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek.
9:8 Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania - obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku.
9:9 Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań.
9:10 Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe.
9:11 Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
9:12 I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca.
9:13 Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży (Eloah) albo któż pojmie wolę JHWH?
9:14 Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne,
9:15 bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.
9:16 Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie?
9:17 Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha (Rucha Kadosz) swego?
9:18 I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła ich Mądrość. 

Rozdział 10 


10:1 To ona ustrzegła Prarodzica świata - pierwsze, samotne stworzenie; wyprowadziła go z jego upadku
10:2 i dała mu moc panowania nad wszystkim.
10:3 A gdy od niej odpadł Niegodziwiec w swym gniewie, w bratobójczym szale zgubił sam siebie.
10:4 Zatopioną z jego winy ziemię Mądrość znowu ocaliła, na lichym drewnie sterując Sprawiedliwym.
10:5 Gdy przyszło pomieszanie narodów za przewrotną zmowę, ona uznała Sprawiedliwego (Cadik), zachowała go nienagannym przed Bogiem (Eloah) i zachowała mocnym mimo jego litości dla dziecka. 
10:6 Gdy przyszła zatrata na bezbożnych, ona wybawiła Sprawiedliwego, gdy zbiegł przed ogniem na Pięć Miast spadającym.
10:7 Zachowało się jeszcze świadectwo ich przewrotności: dymiące pustkowie, rośliny owocujące o niezwykłej porze, i sterczący słup soli, pomnik duszy, co nie dowierzała.
10:8 Gdy bowiem zboczyli z Drogi Mądrości (Orach Chochmah), nie tylko tę szkodę ponieśli, że nie poznali, co dobre, ale jeszcze zostawili żywym pamiątkę swej głupoty, by nawet nie mogło pozostać w ukryciu, to, w czym pobłądzili.
10:9 Lecz Mądrość wybawiła swych czcicieli z utrapień.
10:10 Ona Sprawiedliwego (Cydyka), co zbiegł przed gniewem brata, po drogach prostych powiodła; ukazała mu Boże Królestwo (Malchut) i dała znajomość rzeczy świętych. W mozołach mu poszczęściła i pomnożyła owoc jego trudów.
10:11 Była przy nim pośród zachłannych jego gnębicieli i obdarzyła go bogactwami.
10:12 Ustrzegła go przed wrogami, uchroniła przed gotującymi zasadzki. Rozstrzygnęła na jego korzyść ciężkie zmaganie, by wiedział, że pobożność możniejsza jest niż wszystko.
10:13 Nie opuściła Sprawiedliwego, gdy go zaprzedano, ale go wybawiła od grzechu.
10:14 Zeszła z nim razem do lochu i nie opuściła go w więzach, aż mu przyniosła berło królewskie i władzę nad jego ciemięzcami. Dowiodła, że kłamią jego potwarcy, a jemu dała sławę na wieki.
10:15 Ona wyrwała lud święty, plemię nienaganne, spośród narodu ciemięzców.
10:16 Wstąpiła w duszę Służebnika Pańskiego (Sługi JHWH), w znakach i cudach groźnym władcom się przeciwstawiła.
10:17 Oddała świętym (kadoszim) zapłatę ich trudów, powiodła ich drogą cudowną i stała się im za dnia osłoną, a światłem gwiazd wśród nocy.
10:18 Przeprawiła ich przez Morze Czerwone, przeprowadziła poprzez wody mnogie,
10:19 a wrogów ich potopiła i wyrzuciła z głębin otchłani.
10:20 Wzięli więc Sprawiedliwi łupy z bezbożnych i opiewali, JHWH, święte Imię (Ha-Szem) Twoje, i sławili zgodnie zwycięską Twą rękę. 
10:21 Mądrość bowiem otworzyła usta niemych i głośnymi uczyniła języki niewprawnych.

Rozdział 11


11:1 Poszczęściła ich dziełom przez ręce Świętego Proroka (Nawi, Nabi):
11:2 przebyli bezludną pustynię i rozbili namioty w miejscach niedostępnych.
11:3 Stawili czoło nieprzyjaciołom i odparli wrogów.
11:4 Wołali do Ciebie, gdy byli spragnieni, i otrzymali wodę z litej skały, w pragnieniu ochłodę - z kamienia twardego.
11:5 Skąd bowiem przyszła na wrogów ich kara, stąd dla nich w potrzebie przyszły Dobrodziejstwa.
11:6 Zamiast wody z rzeki nie wysychającej, krwią brudną zamąconej,
11:7 w odwet za nakaz dzieciobójczy, dałeś im niespodziewanie wodę obfitą,
11:8 pokazawszy im przez owo pragnienie, jak pokarałeś ich wrogów.
11:9 Gdy przyszła próba - chociaż karciłeś łagodnie - pojęli, ile ucierpieli bezbożni, osądzeni z gniewem.
11:10 Ich bowiem doświadczałeś, ostrzegając jak ojciec, tamtych utrapiłeś, osądzając jak król nieubłagany.
11:11 Oddaleni czy bliscy jednakich utrapień doznali.
11:12 Zdwojony ich bowiem smutek ogarnął i narzekanie, gdy przeszłość wspomnieli.
11:13 I dostrzegli JHWH, kiedy posłyszeli, że kaźnie przez nich doznane tamtym wyszły na dobro.
11:14 Którego bowiem niegdyś kazali wyrzucić, a potem z drwiną odprawili - tego podziwiali u końca wydarzeń, paleni pragnieniem odmiennym niż Sprawiedliwi.
11:15 A za nierozsądne wymysły ich nieprawości, którymi zwiedzeni czcili nierozumne gady i marne bydlęta, zesłałeś na nich w odwet mnóstwo nierozumnych zwierząt,
11:16 by wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi karę.
11:17 Nie było trudne dla ręki Twej wszechmocnej - co i świat stworzyła z bezładnej materii - nasłać na nich liczne niedźwiedzie, lwy nieustraszone
11:18 lub nowo stworzone nieznane drapieżne bestie, czy to ziejące ognistym oddechem, czy z pomrukiem dyszące dymem, czy straszne iskry miotające z oczu,
11:19 których nie tylko cios mógłby ich zetrzeć, ale i zgubić sam przerażający ich widok.
11:20 A i bez tego paść mogli od jednego podmuchu, pomstą ścigani i zmieceni tchnieniem Twej mocy, aleś Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi!
11:21 Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się oprze potędze Twojego ramienia?
11:22 Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię.
11:23 Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej Mocy, i oczy przymykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili.
11:24 Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.
11:25 Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał?
11:26 Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, JHWH, miłośniku życia! 

Rozdział 12


12:1 Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie (Neszamah).
12:2 Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, JHWH, uwierzyli.
12:3 Bo i dawnych mieszkańców Twojej świętej ziemi
12:4 znienawidziłeś za ich postępki tak obrzydliwe: czarnoksięstwa, niecne obrzędy,
12:5 bezlitosne zabijanie dzieci, krwiożercze - z ludzkich ciał i krwi - biesiady wtajemniczonych spośród bractwa (czarnego),
12:6 i rodziców mordujących niewinne istoty. Chciałeś ich wytracić ręką naszych przodków,
12:7 by godnych otrzymała osadników - dzieci Boże (bene Elohim) - ta ziemia, u Ciebie nad wszystkie cenniejsza.
12:8 Ale i ich jako ludzi oszczędzałeś! Zesłałeś na nich szerszenie wyprzedzające Twe wojsko, by ich niszczyły stopniowo.
12:9 Mogłeś wydać bezbożnych sprawiedliwym w bitwie lub naraz wygubić przez bestie okrutne czy też wyrokiem bezlitosnym.
12:10 Lecz karząc powoli, dawałeś miejsce Nawróceniu (Teszubah, Teszuwah), chociaż dobrze wiedziałeś, że ich pochodzenie nikczemne, a złość ich jest wrodzona i nie odmieni się ich usposobienie na wieki,
12:11 bo to było plemię od początku przeklęte. I nie z obawy przed kimś pozostawiałeś grzechy ich bez kary.
12:12 Któż Ci bowiem powie: Cóżeś to uczynił? Albo kto się oprze Twemu wyrokowi? Któż Ciebie pozwie za wytracenie narodów, któreś Ty uczynił? Albo któż powstanie przeciw Tobie jako obrońca ludzi nieprawych?
12:13 Ani bowiem nie ma oprócz Ciebie bóstwa, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie,
12:14 ani się z Tobą nie będzie mógł spierać król czy władca o tych, których ukarałeś.
12:15 Tyś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie: skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę, uważasz za niegodne Twojej potęgi.
12:16 Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz.
12:17 Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych.
12:18 Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy Moc, gdy zechcesz.
12:19 Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że Sprawiedliwy (Cadik) powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie (teszubah).
12:20 Jeśli bowiem wrogów swych dzieci, chociaż winnych śmierci, karałeś z taką oględnością i pobłażaniem, dając czas i miejsce, by się od zła odwrócili,
12:21 z jakże wielką czułością sądziłeś swych synów, których przodkom dawałeś przysięgi i przymierza, pełne wspaniałych obietnic.
12:22 Kiedy nas karcisz - wrogów naszych chłoszczesz tysiąckrotnie, byśmy pamiętali o dobroci Twojej, gdy sądzimy, i oczekiwali Miłosierdzia (Rachamim), gdy na nas sąd przyjdzie.
12:23 Stąd i tych, co w głupocie swej żyli bezbożnie, skarałeś przez ich własne bezeceństwa.
12:24 Bo też zabłąkali się zbyt daleko na drogach błędu, biorąc za bogów najlichsze z najpodlejszych zwierząt, zwiedzeni na wzór nierozsądnych dzieci.
12:25 Więc też jak dzieciom nierozumnym zesłałeś im karę na ośmieszenie.
12:26 Ale ci, których ośmieszające kary nie nawróciły, doświadczą sądu godnego Boga (Eloah).
12:27 Bo na co się sami w udręce oburzali, tym właśnie pokarani, co mieli za bogów, dostrzegli Tego, którego przedtem znać nie chcieli, i uznali za Boga (Eloah) prawdziwego. I dlatego przyszła na nich ostateczna kara. 

Rozdział 13 


13:1 Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga (Eloah): z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy,
13:2 lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.
13:3 Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności;
13:4 a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.
13:5 Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.
13:6 Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie błądzą, ale Boga (Eloah) szukają i pragną Go znaleźć.
13:7 Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą.
13:8 Ale i oni nie są bez winy:
13:9 jeśli się bowiem zdobyli na tyle Wiedzy, by móc ogarnąć Wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego JHWH?
13:10 A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: złoto i srebro - dzieła sztuki, wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny kamień, dzieło starożytnej ręki.
13:11 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i obrobiwszy ładnie sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku.
13:12 A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się.
13:13 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku, i przekształcał, próbując swych umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka
13:14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia. Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę.
13:15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne: na ścianie umieścił, przytwierdzając gwoździem.
13:16 Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy.
13:17 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci - nie wstydzi się mówić do bezdusznego. I bezsilnego prosi o zdrowie,
13:18 do martwego modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc, a o drogę szczęśliwą - niezdolnego posłużyć się nogą.
13:19 O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są jak najbardziej bezsilne. 

Rozdział 14 


14:1 Inny znowu, żeglując i chcąc przepłynąć groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek.
14:2 Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęć zysków, a twórcza mądrość sporządziła,
14:3 ale steruje nim Opatrzność Twa, Ojcze (Abwun)! Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną,
14:4 wskazując, że zewsząd możesz wybawić, by i niedoświadczony mógł wsiąść na okręt.
14:5 Chcesz, by dzieła Twej mądrości nie leżały odłogiem, więc i najlichszemu drewnu ludzie zawierzają życie, i przebywszy burzliwe fale, ratują się na tratwie.
14:6 Bo i w początkach, gdy ginęli wyniośli olbrzymi (nefilim), nadzieja świata schroniła się w Arce i pokierowana Twą ręką zostawiła światu zawiązki potomności.
14:7 Błogosławione drzewo, przez które dokonuje się sprawiedliwość,
14:8 ale tamto, ręką obrobione - przeklęte: i ono, i jego twórca! On, że je wykonał, ono zaś, że choć znikome, dostało miano boga.
14:9 Jednakowo Bogu (Eloah) są nienawistni i bezbożnik, i jego bezbożność,
14:10 i dzieło wraz z twórcą zostanie skarane.
14:11 Dlatego i na bożki pogańskie przyjdzie nawiedzenie, bo się stały obrzydliwością pośród stworzeń Bożych (Eloah), zgorszeniem dla dusz ludzkich i potrzaskiem dla nóg ludzi głupich.
14:12 Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia.
14:13 Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki:
14:14 zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę, dlatego sądzony im rychły koniec.
14:15 Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy;
14:16 a z biegiem czasu ten zakorzeniony bezbożny obyczaj zaczęto zachowywać jako prawo.
14:17 I na rozkaz władców czczono posągi: nie mogąc z powodu odległego zamieszkania czcić ich osobiście, na odległość ludzie odtwarzali postać, sporządzając okazały wizerunek czczonego króla, by nieobecnemu schlebiać gorliwie, tak jak obecnemu.
14:18 Nawet tych, co go nie znali, do wzmożenia kultu skłaniała dążność do sławy u twórcy.
14:19 Ten bowiem, chcąc się może przypodobać władcy, sztuką swą doprowadził wizerunek do wielkiej piękności,
14:20 a tłum, zachwycony piękną robotą, uznał za bóstwo tego, którego dopiero co czczono jako człowieka.
14:21 I dla żyjących sidłem stało się to, że ludzie, ulegając nieszczęściu lub władzy, nadali nieprzekazywalne Imię kamieniom i drewnom.
14:22 I nie dość, że zbłądzili co do poznania Boga (Eloah), ale ponadto żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy, to tak wielkie zło nazywają pokojem. 
14:23 Bo gdy odprawiają dzieciobójcze obrzędy czy tajemne misteria albo szaleńcze pochody z dziwnymi śpiewami -
14:24 nie zachowują w czystości ni życia, ni małżeństw, lecz jeden drugiego podstępnie zabija lub cudzołóstwem zadręcza.
14:25 Wszędzie się wmieszały krew i morderstwo, kradzież i podstęp, zniszczenie, zdrada, gwałt, krzywoprzysięstwo,
14:26 ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd.
14:27 Kult bożków, niegodnych nazwania - to początek, przyczyna i kres wszelkiego zła.
14:28 Albo szaleją w zabawie, albo prorokują fałszywie, albo niegodziwie żyją, albo przysięgają pochopnie:
14:29 zawierzyli bezdusznym bożkom i po krzywoprzysięstwie nie boją się nieszczęścia.
14:30 Ale przyjdzie na nich kara słuszna za jedno i drugie, że źle myśleli o Bogu (Eloah), trzymając się bożków, i że gardząc uczciwością, przysięgali przewrotnie na kłamstwo.
14:31 Bo nie potęga bóstw, wzywanych w przysiędze, lecz kara, grzesznikom należna, przychodzi zawsze po przestępstwie bezbożnych. 

Rozdział 15 


15:1 Ty zaś, Boże (Eloah) nasz, jesteś łaskawy i wierny, cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim.
15:2 Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, skoro uznajemy Moc Twoją; ale nie będziemy grzeszyć, bo wiemy, żeśmy za Twoich poczytani. 
15:3 Ciebie znać - oto sprawiedliwość doskonała; pojąć Twą Moc - oto źródło nieśmiertelności.
15:4 Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł, ani bezużyteczne dzieło malarzy - wizerunek, poplamiony różnymi barwami,
15:5 których widok roznamiętnia głupich, iż pożądają bezdusznej postaci z martwego obrazu.
15:6 W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci ich twórcy, miłośnicy, czciciele.
15:7 Bo i garncarz, ugniatając mozolnie miękką ziemię, lepi wszelakie naczynia do naszego użytku. I z tej samej gliny ulepił tak naczynia służące do celów szlachetnych, jak do przeciwnych - wszystkie podobnie. Jaki zaś będzie użytek jednego lub drugiego - rozstrzyga garncarz. 
15:8 W niecnym trudzie lepi z tejże gliny marne bóstwo ten, co niedawno powstał z ziemi, i pójdzie niebawem do tej, z której został wzięty, wezwany do spłacenia długu duszy.
15:9 Ale on się nie troszczy o to, że niebawem umrze, ani o to, że życie ma krótkie, lecz idzie w zawody z tymi, co obrabiają złoto, odlewają srebro, naśladuje tych, co rzeźbią w brązie, i chlubi się, że lepi bałamuctwa.
15:10 Serce jego jak popiół, nadzieja jego marniejsza niż ziemia i życie nędzniejsze niż glina.
15:11 Bo nie poznał Tego, który go ulepił, tchnął w niego duszę (nefesz) działającą i napełnił duchem żywotnym (neszemah).
15:12 Mniemał, że nasze życie jest zabawą, targiem zyskownym nasze bytowanie, bo mówi, że trzeba ze wszystkiego ciągnąć zyski, nawet z nieprawości.
15:13 Ten wie lepiej niż inni, że grzeszy, gdy z ziemskiej materii tworzy kruche naczynia i rzeźby.
15:14 Bardzo są niemądrzy i od duszy dziecięcej biedniejsi wszyscy wrogowie Twego ludu i jego ciemięzcy.
15:15 Wzięli bowiem za bóstwa wszelkie pogańskie posągi, które ni władzy wzroku nie mają, by spojrzeć, ni nozdrzy, aby powietrzem odetchnąć, ani uszu, by słyszeć, ani palców u rąk, żeby dotknąć, a nogi ich niezdatne do chodzenia.
15:16 Człowiek je bowiem uczynił, ulepił je ktoś, kto sam trzyma ducha w dzierżawie. Żaden człowiek nie zdoła ulepić bożka, choćby do siebie podobnego,
15:17 ale sam śmiertelny rzecz martwą tworzy niecnymi rękami. I sam jest możniejszy od swoich świętości: on bowiem żył, a tamte - nigdy.
15:18 Czczą nawet i najwstrętniejsze zwierzęta, które przez swą głupotę gorsze są od innych.
15:19 W ich zwierzęcym wyglądzie nie znajdzie się upragnionego piękna, a zatraciły one i uznanie, i błogosławieństwo Boże (Eloah). 

Rozdział 16 


16:1 Słusznie więc skarani zostali podobnymi stworzeniami i mnóstwem zwierząt udręczeni,
16:2 ludowi swemu zamiast tej kary dobro wyświadczyłeś: niezwykłą potrawę dla pożądliwego smaku zgotowałeś im na pokarm - przepiórki.
16:3 Tak, by tamci, chociaż łaknęli pokarmu, z powodu obrzydliwości nasłanych stworzeń poniechali nawet naturalnej chęci jedzenia, a ci, przelotnie brakiem dotknięci, by mieli pokarm, i to niezwykły.
16:4 Trzeba bowiem było, by na owych ciemięzców przyszła bieda nieuchronna, a tym, by tylko zostało ukazane, jaka chłosta dręczyła ich wrogów.
16:5 Albowiem i wtedy, gdy ich dosięgła straszna wściekłość gadów i ginęli od ukąszeń krętych wężów, gniew Twój nie trwał aż do końca.
16:6 Dla pouczenia spadła na nich krótka trwoga, ale dla przypomnienia nakazu Twego Prawa mieli Znak Zbawienia.
16:7 A kto się zwrócił do niego, ocalenie znajdował nie w tym, na co patrzył, ale w Tobie, Zbawicielu wszystkich.
16:8 I tak naszych wrogów przekonałeś, że to Ty wybawiasz od zła wszelkiego.
16:9 Zabijały ich ukąszenia szarańczy i much, i nie znaleźli lekarstwa, by ratować życie, bo zasłużyli, żeby zostali przez nie ukarani.
16:10 Synów zaś Twoich nie zmogły nawet zęby jadowitych wężów, litość bowiem Twoja zabiegła im drogę i ich uzdrowiła.
16:11 Dla przypomnienia bowiem mów Twoich byli kąsani, i zaraz mieli ratunek, by nie popadli w głębokie zapomnienie i nie stali się niegodni Twojej dobroci.
16:12 Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, JHWH, co wszystko uzdrawia.
16:13 Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią: Ty wprowadzasz w bramy Otchłani (Szeol, Hades) i Ty wyprowadzasz.
16:14 A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy wziętej nie uwolni.
16:15 Niepodobna ujść Twojej ręki.
16:16 Bezbożni, którzy znać Ciebie nie chcieli, doznali chłosty od Twego mocnego ramienia, trapieni niezwykłymi deszczami, gradami, okrutnymi nawałnicami, i niszczeni ogniem.
16:17 A co najdziwniejsze, ogień się wzmagał w wodzie, która wszystko gasi, bo świat ujmuje się za sprawiedliwymi.
16:18 Czasem bowiem ogień przygasał, by nie spłonęły zwierzęta, nasłane na bezbożnych, i by patrząc pojęli, że Sąd Boży ich dosięgnął:
16:19 czasem zaś nawet pośród wody płonął ponad możliwości ognia, by wyniszczyć płody znieprawionej ziemi.
16:20 Lud zaś swój żywiłeś pokarmem anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić.
16:21 Twój dar dawał poznać Twą dobroć dla dzieci, a powolny pragnieniom jedzącego, zamieniał się w to, czego kto zapragnął.
16:22 Śnieg i lód wytrzymywały ogień i nie topniały, by pojęli, że plony nieprzyjacielskie zniszczył ogień, płonąc wśród gradu i wśród ulewy błyskając,
16:23 i że potem, by się Sprawiedliwi (Cadikim) mogli pożywić, zapomniał on nawet swojej własnej Mocy.
16:24 Przyroda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sroży się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie zaufali.
16:25 Dlatego i wtedy, wszelkim podlegając zmianom, służyła darowi Twemu, żywiącemu wszystkich, według woli tych, co byli w potrzebie,
16:26 by pojęli Twoi, JHWH, umiłowani synowie, że nie urodzaj plonów żywi człowieka, lecz słowo Twoje utrzymuje ufających Tobie.
16:27 Bo to, czego ogień nie zniszczył, topniało rychło pod ciepłem nikłego promyka słonecznego,
16:28 by wiedziano, że w dziękowaniu Tobie trzeba wyprzedzać słońce i wobec Ciebie stawać o świtaniu.
16:29 Nadzieja (Ha-Tikwah) bowiem niewdzięcznika jak lód zimowy stopnieje i rozpłynie się jak woda nieużyteczna. 

Rozdział 17 


17:1 Wielkie są Twoje sądy i niezbadane, dlatego pobłądziły dusze nieumiejętne.
17:2 Niegodziwcy, co zamyślili ujarzmić lud święty, legli, uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą: zbiegowie przed wieczną Opatrznością - zamknięci pod strzechą.
17:3 Ci, którzy mniemali, że się ukryją z grzechami tajemnymi pod ciemną zasłoną zapomnienia, pogrążeni zostali w ciemnościach, wielce zatrwożeni i przerażeni zjawami.
17:4 Bo i chroniąca ich kryjówka nie zabezpieczała przed strachem: rozlegały się wokół przerażające odgłosy, ukazywały się ponure zjawy o posępnych twarzach.
17:5 I ani żadna siła ognia nie mogła dać światła, ani jasne płomienie gwiazd nie zdołały rozświetlić owej strasznej nocy.
17:6 I ukazywały się im tylko przeraźliwe ognie samopalne, a wystraszeni owym nieznanym zjawiskiem, za gorsze brali to, na co patrzyli.
17:7 Zawiodły kłamliwe sztuczki czarnoksięstwa, spadła haniebna kara za przechwalanie się mądrością.
17:8 Ci, którzy przyrzekali duszę schorzałą uwolnić od strachów i niepokojów, sami chorowali na strach wart śmiechu.
17:9 Bo nawet gdy nic przeraźliwego ich nie straszyło, przerażeni tupotem bydląt i syczeniem gadów zamierali ze strachu, nie chcąc nawet spojrzeć w powietrze, którego z żadnej strony nie można uniknąć;
17:10 tchórzliwa bowiem jest nieprawość, gdy sama się potępia i zawsze przymnaża trudności, dręczona sumieniem.
17:11 Bo strach to nic innego jak zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania,
17:12 a im mniejsze jest wewnątrz oczekiwanie [pomocy], tym bardziej wyolbrzymia nieznaną, dręczącą przyczynę.
17:13 A ich w tę noc rzeczywiście bezwładną i z czeluści bezwładnej Otchłani (Szeolu, Hadesu) wypełzłą, uśpionych snem zwyczajnym
17:14 raz trapiły zjawy straszliwe, to znów upadek ducha obezwładniał, padł bowiem na nich strach nagły i niespodziewany.
17:15 I tak padał każdy, gdzie się kto znajdował, i był więziony, zamknięty w więzieniu bez krat.
17:16 Czy to był rolnik, czy pasterz, czy robotnik pracujący na pustkowiu - zaskoczony ulegał nieodpartej konieczności: wszystkich ich skrępował jeden łańcuch mroku.
17:17 I czy to wiatr świszczący, czy wdzięczny śpiew ptaków wśród gęstych gałęzi, szum wody wartko płynącej, czy potężny łoskot spadających skał,
17:18 niedostrzeżony bieg brykających zwierząt, groźny ryk bestii straszliwych czy echo odbijające się od górskich rozpadlin - obezwładniały ich, napełniając strachem.
17:19 Cały bowiem świat był zalany światłem i oddawał się pracy bez przeszkody:
17:20 tylko nad nimi uciążliwa noc się rozpostarła, obraz mroków, które miały ich ogarnąć. A sami byli dla siebie większym ciężarem niż ciemność. 

Rozdział 18 


18:1 A dla Twych Świętych (Kadoszim, Kodaszim) była bardzo wielka Światłość (Or), gdy głos ich słyszano, a nie widziano postaci - uznawano ich za szczęśliwych mimo tego, co oni przedtem ucierpieli;
18:2 a dziękowano, że nie szkodzą, choć przedtem krzywd doznali, i błagano o darowanie sprzeciwu.
18:3 Dałeś przed nimi Słup Ognisty jako Przewodnika na nieznanej drodze, jako nieszkodliwe słońce w zaszczytnej tułaczce.
18:4 A tamci zasłużyli, by ich pozbawiono Światła i zamknięto w ciemności, bo w niewoli trzymali Twych synów, przez których świat miał otrzymać niezniszczalne Światło Prawa.
18:5 Za to, że zamyślili wymordować dzieci świętych - kiedy to jedno Dziecię porzucone zostało i uratowane - za karę zabrałeś im mnóstwo ich dzieci i wygubiłeś ich razem w burzliwej topieli.
18:6 Noc ową oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli.
18:7 I lud Twój wyczekiwał ocalenia Sprawiedliwych (Cadikim), a zatraty wrogów.
18:8 Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych.
18:9 Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.
18:10 Wtórowały im pomieszane krzyki wrogów, rozlegał się żałosny głos zawodzących nad dziećmi.
18:11 Podobną ponieśli karę i pan, i niewolnik, człowiek z ludu cierpiał tak samo jak król:
18:12 wszyscy naraz z powodu tej samej śmierci mieli nieprzeliczonych umarłych. Żywych nie starczyło nawet do grzebania, bo w jednej chwili wyginęło ich najcenniejsze potomstwo.
18:13 Ci, którzy wskutek czarów w nic nie wierzyli, po zagładzie pierworodnych uznali, że lud jest synem Bożym (bene Elohim).
18:14 Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy,
18:15 wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi.
18:16 I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią: nieba sięgało i rozchodziło się po ziemi.
18:17 I zaraz zaczęły ich trapić straszne senne widziadła, i opadła ich trwoga nieoczekiwana.
18:18 A padając każdy gdzie indziej na wpół umarły, wyjawiał przyczynę, dla której umierali:
18:19 trapiące ich sny uprzedziły ich o tym, by nie ginęli w nieświadomości, czemu strasznie cierpią.
18:20 Także na Sprawiedliwych przyszła próba śmierci, doszło na pustyni do zagłady wielu, ale gniew ten nie był długotrwały.
18:21 Spiesznie bowiem wystąpił w obronie Mąż Nienaganny, niosąc broń swojej posługi: modlitwę i przebłagalną ofiarę kadzielną. Stawił czoło gniewowi, położył kres klęsce, okazawszy, że Twoim jest sługą.
18:22 Przezwyciężył on gniew nie siłą ciała, nie mocą oręża, lecz słowem pokonał Karzącego, przypominając dane ojcom obietnice i przymierza.
18:23 Gdy umarli już padali gromadnie na siebie, stanął pośrodku i położył kres zapalczywości i przeciął jej drogę do żywych.
18:24 Bo cały świat był na długiej jego szacie, chwalebne imiona ojców wyryte na czterech rzędach kamieni i na diademie jego głowy Twoja wspaniałość.
18:25 Przed nimi to ustąpił, ich uląkł się Niszczyciel, dosyć bowiem było samej próby gniewu. 

Rozdział 19 


19:1 A nad bezbożnymi trwał aż do końca gniew bezlitosny, Bóg (Eloah) przewidział bowiem również przyszłe ich sprawy:
19:2 że pozwoliwszy tamtym odejść i odesławszy ich spiesznie, pożałują tego i będą ścigali.
19:3 Jeszcze byli pogrążeni w żałobie i płakali nad grobami umarłych, a już powzięli inny nierozsądny zamiar i ścigali jak zbiegów tych, których pozbyli się z błaganiem.
19:4 Sprawiedliwy los pchał ich ku tej ostateczności i przywiódł do zapomnienia o tym, co się stało, by dopełnili kary, której brakowało plagom,
19:5 i by lud Twój podjął przedziwną wędrówkę, oni zaś - by znaleźli śmierć niespotykaną.
19:6 Całe stworzenie znów zostało przekształcone w swej naturze, powolne Twoim rozkazom, by dzieci Twe zachować bez szkody.
19:7 Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej: drogą otwartą - Morze Czerwone i pole zielone - z burzliwej głębiny.
19:8 Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu.
19:9 Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, JHWH, któryś ich wybawił.
19:10 Jeszcze bowiem pamiętali swoje przesiedlenie: jak to zamiast rodzić stworzenia, ziemia wydała komary i zamiast istot wodnych rzeka mnóstwo żab wyrzuciła.
19:11 Potem zaś widzieli również nowe narodziny ptaków, gdy wiedzeni żądzą prosili o wyszukane pokarmy:
19:12 dla jej zaspokojenia bowiem z morza przyszły im przepiórki.
19:13 A i kary przychodziły na grzeszników nie bez uprzednich znaków - gwałtownych piorunów. Słusznie cierpieli za swe własne złości, bo żywili ku gościom najgorszą nienawiść.
19:14 Tamci nie przyjęli przybyszów nieznanych, ci wzięli w niewolę dobroczynnych gości.
19:15 I nie tylko to: tamci zasłużą na wzgląd niejaki, bo nieradzi przyjmowali obcych,
19:16 ci zaś przyjąwszy z uroczystościami i już do swoich praw dopuściwszy, utrapili trudami okropnymi.
19:17 Poraziła ich też ślepota, jak tamtych u drzwi sprawiedliwego, kiedy nieprzenikniona ciemność ich otoczyła i każdy szukał drogi do drzwi swoich.
19:18 Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby dźwięk harfy, zawsze pozostając w tonie. Łatwo to wykazać, widząc, co się stało:
19:19 ziemne bowiem stworzenia zmieniały się w wodne, a wodne na ląd wychodziły.
19:20 Ogień w wodzie wzmagał swoją siłę, a woda zapominała o swej własności gaszenia.
19:21 I na odwrót: płomienie nie spalały ciał wątłych stworzeń pośród nich chodzących ani łatwo topliwego pokarmu niebieskiego o wyglądzie lodu.
19:22 Pod każdym bowiem względem wywyższyłeś lud Twój, JHWH, i rozsławiłeś, i nie zapomniałeś, wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu. 


Jako dalszą lekturę mądrościową polecamy Księgę Przypowieści Salomona oraz Pieśń nad Pieśniami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz