środa, 12 grudnia 2012

Zakon Iluminatów i Liga Ziemian

Zakon Iluminatów i Liga Ziemian a Przebudzenie i Oświecenie Ludzkości 


Chwała Światłości Bożej! Zakon Iluminatów i jego Liga Globu Ziemskiego w skrócie zwana Ligą Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec własnego lub innego narodu. Zakon Iluminatów i jego Liga Świata (Liga Światła) za pomocą obywateli danego państwa obali każdy terror, dążenia do wojny, konfliktu i manipulacji polityczno- finansowej czy militarno-religijnej. Oświecenie nigdy nie przyjdzie do ludzi żyjących wedle zasad ustanowionych przez demoniczne siły chaosu i panów ciemności. 

Buddha - Wielki Illuminati - Przynoszący Przebudzenie i Oświecenie Illuminatus

Celem Zakonu Iluminatów i jego Ligi Świata jest pokój, rozbrojenie, walka z problemami społecznymi: głodem, lichwą, nałogami, wyzyskiem, bezdomnością, analfabetyzmem, chorobami, genetyczną modyfikacja (żywność, zwierzęta, człowiek, materia), szkodliwymi opryskami (pestycydy), tajnymi organizacjami politycznymi (Opus Dei, sataniści), globalizacją, a także walka z manipulacją, której celem jest tworzenie konfliktów a także z kłamstwem historycznym, zabobonami oraz z religiami politycznymi szerzącymi nienawiść i uprzedzenia do innych wierzeń religijnych. 

Celem drugorzędnym jest eliminacja zachowań i działalności wnoszących chaos, diskordię, telemę i agresje oraz strach: wojna, ludobójstwo, terroryzm, tajne stowarzyszenia polityczne, morderstwa, przemoc, molestowania seksualnego, pedofilii, destrukcji, manipulacji dla zysku (reklamy), ofiary w imię władzy, pieniędzy czy religijnego obłędu jak również: kłamstwa w imię własnych lub grupowych interesów (kosztem innego człowieka lub ogółu społecznego). 

Zakon Iluminatów i jego Liga Świata będzie dążyć do likwidacji zbójeckich systemów politycznych, partyjnych opartych na zasadach klasowych i wyzysku ekonomicznym. Zakon Iluminatów oraz jego Liga Świata będzie stawiała za wzór genialną jednostkę lub genialny zespół ponad stadny zwierzęcy obłęd i dążenie partyjnych grup manipulacyjnych do władzy. Celem polityki jest dobrobyt i szczęście narodu oraz ludzkości, dlatego reprezentanci narodów wolni będą od poglądów polityczno-ustrojowo oraz religijnych, wolni od działania na rzecz partii i korporacji biznesowych oraz osób trzecich.

Dobro kraju i narodu duchowego zawsze będzie poparte wiarą w Boga (wszystkie Imiona Bóstw, wizerunki i reprezentujące Boga religie jako Jeden Duch wedle zasady: Bóg jest jeden) i w zdolności człowieka! Naczelnym prawem człowieka jest dążenie do prawdy, wiedzy i duchowego oświecenia, a także we wszystko co ma na celu rozwój ludzkości, poprawę jego bytu i stabilną, bezpieczna przyszłość dla przyszłych pokoleń ludzkiego rodzaju. Nacjonalizm, nie ma zwykle nic wspólnego z narodem i tożsamością pierwotną, jest to celowe zatrzymanie społeczeństwa w otoczeniu iluzji opartej na amoku, podpartym bełkotem obcych nam kulturowo watykańskich demagogów czarnych sukienkach satanicznego transwestycyzmu. 


Nakaz całkowitego rozbrojenia oraz likwidacji wszelkich armii i broni śmiercionośnych pozwoli na rozwój technologii przyjaznej człowiekowi, na zachowanie ogromnych ilości paliw kopalnych i bogactw naturalnych oraz wpłynie na zwiększenie budżetu każdego państwa celem likwidacji haniebnych pojęć dla ludzkości, jakimi są: głód, choroba, bezdomność, uzależnienia, zboczenia. Bezmyślność głupców, zabija wzniosłych wiernych Światłości Mędrców dążących do pokoju i powszechnego dobrobytu. Zawiść i chciwość, wyniszcza zarówno lokalne wiedźmy jak i boginie domowego ogniska. 

Zakon Iluminatów i jego Liga Świata to zgromadzenie boskich mędrców dbających o losy jednostki jako Cząstki Boskiego odwiecznego porządku i równowagi Wszechświata (Kosmosu oraz Niebios). Działanie Zakonu Iluminatów i jego Ligi Świata będzie wolne od uprzedzeń i fałszów, poglądów rasowych, politycznych, religijnych czy podtekstów finansowych. Etyka, moralność, zasady oraz prawda oparta na wiedzy naukowej i uniwersalnej wiedzy duchowej będzie kryterium wydawania opinii oraz decyzji. Interes jednostki oraz ochrona życia i zdrowia jednostki ponad zmowy biznesowo-polityczne, ideologie religie, politykę, finanse, interesy korporacji, oligopolów oraz tajnych stowarzyszeń politycznych! Religia, polityka, manipulacja finansowa i działalność satanistyczna jest sprzeczna z istotą ludzkiego działania, indywidualizmu oraz wiary w człowieka i Boga!

Satanistyczna globalizacja narzucana narodom przez rasę germańską (Niemcy, Wielka Brytania,  Holandia, USA z Kanadą) grozi totalitaryzmem, terroryzmem, wyzyskiem, obaleniem praw jednostki, pogrzebaniem różnorodności językowo-mentalnej oraz odrębności kulturowej, która wpływa na różnorodność świata i rozwój indywidualnych jednostek wychowywanych w duchu patriotyzmu. Działania pro globalne dokonywane przez kapitalistyczne korporacje satanistów są naruszeniem praw istoty wszechświata, bowiem tylko Bóg ma prawo jednoczyć materię, myśl, prawdę nie naruszając istniejącego porządek wszechświata i wolności jednostki ludzkiej. 

Tylko wiedza prawdziwa i poparty wolnością rozwój jednostki - a nie ciemny satanistyczny zabobon oparty na krwi i ofierze czy też polityka i jej zbójecka siostra religia polityczna oraz zbójeckie banksterskie finanse oparte na władzy wybranych elit - są gwarantem rozwoju i oświecenia ludzkości poprzez zwiększenie jego potencjału umysłowego i rozwoju duchowego w oparciu o dobre moralne zasady i silny kręgosłup moralny jednostki, której wolność idzie ku wnętrzu a nie ku swawoli zewnętrznej, która jest powodem zgubnych nałogów, prostytucji, narkomanii, zboczeń oraz problemów społecznych i finansowych. 

Wiedza i prawda ponad wszystko! Złoto i pieniądz wszelaki, religia polityczna, ugrupowania polityczno-ustrojowe nie są gwarantem prawdy i wiedzy, ale przymusu i praw, które wpływają za pomocą władzy na wytworzenie elit i kast uprzywilejowanych, co zwiększa poczucie zagubienia jednostki ludzkiej, obniżenie jej inteligencji, wytwarza zazdrość, dążenie do posiadania środków materialnych za wszelką cenę (kradzież, wyzysk), dążenie do posiadania władzy polityczno-religijnej, niezadowolenia i poczucia krzywdy oraz niesprawiedliwości społecznej.

Dlatego też narody prowadzone przez apolitycznych mędrców (sanskr. ryszi) będą dążyły do rozwoju i prawdy a nie władzy ustrojowej i powiększania budżetu państwowego, bowiem pieniądz nie jest gwarantem szczęścia a elementem wpływającym na byt jednostki. Wszelkie manipulacje i psychomanipulacje (propaganda, reklama), przekupstwa i chęć władzy opartej na budżecie ze zrabowanych biednym podatków zostają zlikwidowane, co może dawać złudne poczucie wszechmożności, a jedynie doprowadza do upadku mentalnego, moralnego i deprawacji władz jak i narodu. 

System finansowy oparty na komercyjnych bankach prywatnych mających na celu zysk jest systemem deprawacji społecznej, politycznej i religijnej. Pieniądz nie może być kojarzony z władza i destrukcją. Pieniądz nie może stanowić o wartości człowieka i jego pozycji społecznej, bowiem narusza to godność i poczucie wartości jednostki. Pieniądz tak jak wszystko musi ewoluować i nie może powodować upadków, być przyczyna bezdomności, zbrodni, kłamstwa, manipulacji, deprawacji, bezrobocia, głodu i zacofania oraz wojny. Tylko duchowa wolność, równość wobec prawa i braterstwo dusz tworzą harmonię, dobrobyt i godność, a sama godność tworzy zaczątki myślenia pozbawionego strachu. 

Zakon Iluminatów praz jego Liga Światowa, Liga Ziemi zadba, aby pieniądz stał się przeżytkiem społecznym wpływającym destrukcyjnie i demoralizująco na ludzkość świata, „nie będziecie czynili z mamony Boga swego”. Manipulacja finansowo-towarowa będzie zastąpione światowym rynkiem równowagi i wymiany towarowej. Żadne inne twory światowe i międzynarodowe nie są gwarantem suwerenności i wolności dla krajów i nacji, ponieważ każde państwo będzie dążyło to powiększenia swoich wpływów i zysków płynących z podejmowanych działań. Tylko organizacja wolna od wpływów polityczno-religijnych pozostając poza wpływem interesów państwowo-finansowych może sprawować role arbitrażową pomagając ludom w zachowaniu ich odmienności i wolności odpornej na wpływy skłonnej do deprawacji władzy o charakterze militarnym i polityczno-finansowym. 

Błędna interpretacja czytanego tekstu powstaje na bazie ukształtowanego fanatyzmu poglądowego, dążącego do z góry ustalonego rozwiązania, doprowadzającego stado do (o)błędu opartego na emocji. Jest, to forma rozprzestrzeniającej się epidemii żywego wirusa memetycznego, nastawionego na dany pogląd emocjonalny nie podlegający zasadom logiki. Osoby zniewolone sataniczną iluzją, zajmują wieczne miejsce na widowni teatru emocji, zatracając możliwość dążenia do wiedzy, równości, wolności, samostanowienia i duchowego braterstwa. Światłość przychodzi z naszego środka, a duchowa wiedza nabyta od Mistrzów Mądrości, przyjdzie do was z zewnątrz - wyzwala nadejście Przebudzenia i Oświecenia Duchowego. 

Plejady - Siedziba Oświeconych Mistrzów Mądrości - Menehune - Biali Magowie z Plejad

Obywatel Polski a satanizm i katolictwo 


Chwała Światłości Bożej! Wewnętrzny atak kapitalistycznych satanistów i ich panów ciemności na Polską wolność i suwerenność wolnej ludzkości wchodzi w swoją ostatnia fazę, jaką jest ogólnospołeczna demoralizacja i deprawacja czyniona za sprawą pozorowanej wojny tezy z antytezą na płaszczyźnie społecznej, politycznej i ekonomicznej. Oprócz działań uświadamiających należy jak najszybciej rozpocząć działania mające na celu przejęcia kontroli nad satanistycznymi siłami korposzczurów dążących do zduszenia masowych prowokacji antyrządowych związanych z forami propartyjnymi i spamem tworzonym przez użytecznych idiotów czarnej szatańskiej władzy i politycznej religii. 

Efektem nastawienia przeciwko sobie zwolenników partii politycznych jest sztuczna struktura podziału, która wymusza chaos jako czynnik destabilizacji, pozory wolności i wyboru sprzyjają zakulisowym manipulacjom środowiskowym oraz powolnemu zwiększeniu kontroli rządowej nad zdezorientowanym i biernym społeczeństwem, które jest tak ogłupione, że pozwala sobie odebrać prawo do swobody wypowiedzi, a w końcu nawet telefony na kartę. Przejęcie internetu przez ludzi wolnych działających na rzecz wolności ma w skuteczny sposób zmienić sposób myślenia Polaków i innych narodów oraz ukrócić korporacyjne działania propartyjne i spamerskie. Ten zalążek rewolucji społecznej posłuży celowi wyższemu, jakim będzie rewolucja w wyniku, której państwo polskie zostanie przejęte przez naród i rząd ludowy - wykonujący wolę wyborczego ludu. 

Pierwszym etapem rewolucji wspieranej przez Ligę Ziemi jest stworzenie raportu społecznego opisującego proces zniszczenia państwa polskiego w latach 1989-2010. Projekt ten mający wymowna nazwę „Menora Gate” stanie się również początkiem pierwszego procesu społecznego wytoczonego przez naród polski wrogom polski skupionym wokół idei globalnego satanizmu i germańskiej mafii zboczeńców. Dążenie do pozbawienia państwa polskiego suwerenności poprzez wymuszoną multikulturowość, uległość polityczną i militarną obcej strukturze ustawodawczej germańskiego pochodzenia musi zostać surowo ukarane. Za zdradę ludów słowiańskich wszyscy germanofile podobnie jak pedofile muszą ponieść surową karę, gdyż wszelką rusofobią i udziałem w przestępczych germańskich sankcjach przeciwko Rosji lub innym ludom Słowian, zachęca się i judzi do BRATOBÓJSTWA, a za taki grzech kainowy musi zostać rusofobom opłacanym łapówkami przez hitlerowskie korporacje germańskie musi być najsurowsza możliwa kara. 

Raport o szkodliwym działaniu przeciwko Wolnemu Narodowi Polskiemu musi być podstawą do aktu oskarżenia, który trafi do europejskiego trybunału praw człowieka, a także przed specjalnie powołany Trybunał Obywatelski. Ten proces stanie się międzynarodowym precedensem pociągającym za sobą kolejne procesy wytaczane przez wolne narody ukrytym w strukturach władz wrogom wolnych kulturowo i ekonomicznie oraz suwerennych państw narodowych i ludowych. Każdy z ludzi może dołożyć cegiełkę do tego epokowego dzieła będącego początkiem wymierzenia sprawiedliwości społecznej i ostatnim aktem prawnym, który poprzedzi wielką rewolucje społeczną. Celem zdrowej postawy obywatelskiej jest obrona państwa i narodu nawet kosztem życia i zdrowia. Jeśli tchórzostwo, anonimowość i obojętność jest twoja jedyną tarcza nie zasługujesz na wolność i obywatelstwo własnego państwa, a jedynie na bycie tchórzliwym niewolnikiem w kolejnej germańskiej korporacji u złodzieja, który dorabia się twoim kosztem zamiast służyć społeczeństwu i ludzkości! Przy okazji, na przekór zboczonej germańskiej okupacji, chłopców trzeba wychowywać i kształtować na prawdziwych mężczyzn, a dziewczynki wychowywać na prawdziwe kobiety - co znacząco powstrzyma całą zachodnią patologię satanistyczną polegającą na wynaturzaniu i wmawianiu licznych zboczeń seksualnych. 

Liga Globu Ziemskiego Zakonu Iluminatów w skrócie zwana Ligą Świata uważa, że likwidacja i delegalizacja zbójeckich banków prywatnych i innych prywatnych instytucji finansowych, likwidacja lichwy oraz całkowite oddłużenie Polskiego obywatela, przy jednoczesnym zniesieniu oprocentowania wszelkich pożyczek to jeden z filarów pozytywnej przemiany społecznej dla odzyskania wolności narodowej i suwerenności każdego kraju. Uznanie wszelakiego satanizmu za ruch faszystowski o zasięgu globalnym, który dąży do ludobójstwa oraz ogłupiania ludzkości zboczeniami i nałogami. Zakazanie oszpecania, znakowania i numerowania oraz szpiegowania człowieka jako osoby wolnej duchowo. Likwidacja wszelkich partii politycznych, gdyż ich dążenia są zawsze sprzeczne z wolą ludu pracującego miast i wsi, który w dobie Internetu i łatwego dostępu do telekomunikacji może w każdej sprawie wyrażać swoją wolę bezpośrednio, co oznacza wprowadzenie tak zwanej demokracji bezpośredniej i ludowej w miejsce pseudo demokracji zwanej brytyjskim parlamentaryzmem, która jest kapitalistycznym oszustwem (podróbką prawdziwej wiecowej demokracji). Wszelkie instytucje rządowe muszą być wolą liczebnych reprezentacji wiecowych zobligowane do natychmiastowego działania zgodnego z wolą obywateli zgromadzonych na wiecach! 

Zastąpienie kultury i cywilizacji satanistycznej moralnością filozoficzną


Chwała Światłości Bożej! Kultura satanistyczna kapitalistów i nazistów, to efekt zbyt wybujałej fantazji, choroby psychicznej (paranoja), mani wielkości i wiary we własne ego, a także idei posłuszeństwa i poprawności politycznej, w której zmieniają się tylko mody, trendy i nazwy systemów politycznych, prawnych i religijnych. Jednak jedno, pozostaje niezmienne - idea samokreującej się uzurpatorskiej władzy politycznej, stojącej ponad wystraszonym i ostentacyjnie zniewolonym plebsem (ludem). W ciągu 6,5 tysiąca lat, rozprowadzono wiele fałszywych idei społecznych, szkodliwych kultów i demonicznych cywilizacji, za pomocą idei duchowego i fizycznego podniecenia rodzącego się z euforii, strachu i z ludzkiej głupoty. Czy istnieje choć igła logiki w stogu głupoty i ignorancji, czy w idei wykreowanego strachu i poprawności politycznej? Ciekawe, ilu z ludzi dojrzało, do zrozumienia faktu, że żadna cywilizacja i kultura poza kulturą i cywilizacją satanistyczną, nigdy nie istniała? 

Ludy kreujące idee równości i wolności, opierały się na samowystarczalności, samostanowieniu, samoograniczeniu, odpowiedzialności i poświeceniu społecznym, co ma sens, a mądrość filozoficzna ma sens tylko wtedy, gdy ludzie zdadzą sobie sprawę ze swojej wartości i swoich możliwości, jako odpowiedzialnego i zjednoczonego społeczeństwa. Większość ludzi przyjmuje ze strachu satanistyczny świat takim jakim jest, bowiem nikt nie widzi nic złego w istocie prostytuowania się dla dobra swojej pozycji społecznej, zawodowej czy politycznej. Tylko pojedyncze, mądre, światłe i niezależne jednostki potrafią cieszyć się z umiejętności odrzucenia współczesnego satanistycznego świata z uśmiechem politowania nad głupotą zwierząt czy człekozwierzy, radujących się z antycywilizacji i antykulturalnej utopii zniewolonego życia egalitarnego opartego na miliarderach i korposzczurach antymasońskiego sprzymierzenia diabelskich sił ciemności. Szkoła i dom oraz praca, a także różne zajęcia sportowe, rekreacyjne, nie uczą ludzi żadnej kultury, retoryki, czy polemiki, nie mówiąc już o istocie odpowiedzialności i altruistycznego poświęcenia, bowiem mózgi wyprane katechezą katolicka i homoseksualną poprawnością polityczną nie mają o tym zielonego pojęcia. 

Żyjąc w iluzorycznym świecie narzucanej przez ideologów satanistycznych z homoseksualnej bezpieki poprawności politycznej, przynależności klasowej (kapitaliści, korposzczury, pracownicy najemni), stadnego posłuszeństwa wobec demonicznych autorytetu i egocentryzmu, zmuszającego ludność do kontrolowanego wyścigu szczurów (korposzczurów i korposłów), kultu mięśni ciała, posiadania i narzucenia innym swego kierownictwa wedle zasad idei piekielnego podporządkowania, zatracają ludzie swoje człowieczeństwo na rzecz wiary w idee kontroli totalitarnej, wspartej rzekomym zagrożeniem terrorystycznym. Ludzie rodzą się i umierają wedle tradycyjnego schematu istnienia, dostarczonego im przez wykorzystujące ich elity kapitalistycznych reżimów opartych na ideologii światowego satanizmu (faszyzmu, frankizmu i nazizmu). Ludzkie życie, zostało zaprojektowane, według schematów możliwych rozwiązań, dróg i interakcji, ale ma się to nijak do wolności człowieka i wolnego wyboru! 

Iluzja i utopia, teatr i marionetki, stały się wyznawcami i dowodami na istnienie tzw. “rzeczywistego życia”, stworzonego na potrzeby władzy kapitalistycznych elit biznesowych nad bestialsko wykorzystywanym społeczeństwem. Dowodem na taką iluzję jest ulica, praca, szkoła czy internet, w którym króluje głupota, agresja, hejterstwo, tchórzostwo, lizusostwo i poprawnie polityczny donos do aktualnej oligarchicznej bezpieki służącej okupantom z obszaru germańskiej rasy panów ciemności. Taki jest zdekonstruowany człekozwierzęcy gatunek hodowlany, nauczony posłuszeństwa wobec władzy, zwany omyłkowo i jeszcze człowiekiem czy przesadnie "homo sapiens" (człowiek rozumny). Kolejny raz powtórzmy, że wolny wybór i własna wola w świecie satanizmu, oznacza podział i wybór kontrolowany, według zamysłu autora - architekta (ideologa) danej sytuacji. Wolny wybór w polityce polskiej od 1989 to jedynie prawo do zagłosowania w wyborach bez jakiegokolwiek realnego wpływu na władzę. Niewolnik może sobie w wyborach jedynie wybrać jednego z partyjnych nadzorców - nie ma jednak wpływu na jego poczynania. 

Każdy szeregowy rolnik, ksiądz, żołnierz, urzędnik, polityk, policjant, księgowy wie tylko tyle, ile potrzebuje do wykonywania swego zawodu, czyli poniżej 1% prawdy, reszta to głupkowata ślepa wiara, strach, posłuszeństwo, poprawność polityczna, zysk i lojalność wobec tej czy innej klasy politycznych nadzorców i przysłanej przez germańskich okupantów władzy naczelnej oraz użytecznego władzy światowego satanizmu. Kwestia szacunku dla idei nad-człowieka - autorytetu władzy, jest ważniejsza od sztucznego szacunku dla kobiety, czy mężczyzny. Jeśli kogoś kontrolujesz - nie masz dla niego szacunku - bowiem wolność to równość w każdej dziedzinie życia, zgodnie z kompetencjami, zdolnościami i talentami czy charyzmatami. 

Nagradzanie kobiety za demoralizację i kurewstwo, mężczyzn za zboczenia, bierność i pobłażliwość w stosunku do swoich kobiet i rodziny, cenienie kobiety nie za inteligencję, ale za wygląd i wyeksponowaną dupę, umiejętność użytecznego gotowania, użyteczność seksualną, gotowość do przyjmowania rytuałów satanistyczno-religijnych i za łatwość przyjmowania przejawów kulturowych i cywilizacyjnych oraz za sztukę wykorzystania manipulacji, pieniędzy i leków. Ceni się mężczyzn za złodziejstwo mylone z zaradnością finansową, ale nie za mądrość i miłość, ceni się mężczyznę za sprawność seksualną i wiarę w system tytularny, ekonomiczny oraz społeczny przedpiekla zafundowanego na tej Ziemi narodom przez sataniczną czarną lożę demonów. Wychwalany jest kult penisa i waginy oraz wszelkich plugawych zboczeń, który tkwi nawet sporcie (w golfie, futbolu, koszykówce)- wszędzie penis stara się trafić spermą do waginy, aby mnożyć gatunek niewolników i ich panów. Szacunek do kobiety lub mężczyzny, to pozostałość po władzy matriarchatu i patriarchatu, ten ukryty kult waginy lub penisa niczym w stadzie małpiszonów czy innych bydląt, nijak ma się do szacunku wobec istoty człowieczej, niezależnie od jej płci, rasy, czy wyznawanej iluzorycznej religii politycznej. 

Jeśli Bóg, jest wszędzie, a i w każdym z nas, chociaż w głębi duszy, i otacza nas jako Wszechobecny, to wierzymy w Boga w nas  samych i w tych, którzy osiągnęli jedność z Bogiem, a nie w kult jednostki satanistycznej, popadając w manie wielkości i przerost ego nad treścią jak myśli satanistyczna elita kapitalizmu zatrzymując wiedzę i władze dla siebie. Wykształcenie nie jest przejawem inteligencji i kultury, lecz umiejętnością podporządkowania się władzy i umiejętności poruszania się po cienkiej linii poprawności politycznej w celu utrzymania prawa do danego poziomu życia, które nie może wykraczać poza standard kłamstwa szerzonego współcześnie często jako naukowy pseudofakt, naukancki bełkot ideologiczny. Polemika głupoty z głupotą oparta na epitetach zwanych wulgaryzmami, jest formą ataku obronnego, niosącego wsparcie dla władzy, religii politycznej czy antytezy myśli adwersarza, bowiem wspiera się tych, którzy mają tzw. autorytet polityczny i potrafią się podlizać społecznie, udowadniając, że ich złodziejskie lub przestępcze działania są dobre dla ciebie, twojej rodziny, dzieci i całego społeczeństwa, gdy tymczasem politycy mają mentalność satanistycznych pachołków diabła i oszustów matrymonialnych oraz finansowych. Za tego typu poprawne politycznie zachowania, jak tolerancja i aprobata dla seksualnych dewiacji i zboczeń o których wiadomo od lat że są ciężkimi organicznymi defektami mózgu i genów, dostają człekozwierze dyplomy w przedszkolu, świadectwa w szkole, tytułu naukowe, podwyżki oraz stanowiska kapusiów w instytucjach satanistycznych (partyjnych). 

Cała władza polityczna tego świata leży w mocy Złego - mawiał Chrystus swoim uczniom. Zamiast władzy politycznej potrzebna jest likwidacja wszelkich satanistycznych partii politycznych wsparta wiecami ludowymi jak wśród Prasłowian, którzy wybierali przywódców w formie Wojewodów, ale do konkretnych działań i kampanii, a nie na kadencje. I można takiego wybranego dla określonego celu przywódcę, niezwłocznie, kolejnym wiecem odwołać. Młodzi lub starzy idioci, którym dano komputery, telefony i odrobinę anonimowej odwagi hejterskiej, podszytej zwierzęcym cwaniactwem i sprytem, satanistycznymi emocjami i sztucznym wykształceniem, tworzą obraz korporacyjnego niewolnika, kreującego aurę poprawności politycznej, który nie zauważa ani prawdy, ani faktów, jest za to dobrym sługusem władzy, elit, poprawnie politycznym trollem i umiejącym się “wypowiedzieć”  narzędziem ciemnych sił diabolicznych, okazującym wierność władzy według książkowych, stereotypowych i popularnych regułek, świadczących o posiadaniu właściwego światopoglądu, potwierdzającego realność wspieranej tezy i antytezy (przyjaciel-wróg). 

Należy tępić - jak mawiają mistrzowie światłości - nie tylko wymyślony autorytet władzy politycznej, kapitalistycznych elit, ale również ludzką głupotę będącą najgroźniejszą chorobą tego świata, bowiem choroba ta, zabiera ludziom godność, honor, prawdę, odwagę, równość wobec prawa oraz idącą za równością wobec prawa, wolność osobistą. Zakon Iluminatów i jego Liga Świata, wypowiada wojnę nie tylko elitom światowego satanizmu, tajnym klikom partyjno-biznesowym, czy różnym formom politycznych i religijno-politycznych sekt (Opus Dei, Radio Maryja), ale również poprawnym politycznie zwierzętom czy człekozwierzom, które będziemy spędzać do obór, bowiem tylko wstyd, ośmieszenie i oderwanie od stada, pozwala zagubionym jednostkom na tworzenie rewolucyjnych myśli skupionych na fakcie i prawdzie. 

Odrzucenie pseudo kultury i satanistycznej cywilizacji idei podrabiania zachowań i stereotypów satanistycznych (ideologia lustra), jest głównym zadaniem każdego filozofa i mędrca (roshi, ryszi) odbierającego boską drogę duchową, według koncepcji moralności filozoficznej i mistyczno-magicznej. Kultura społeczna, religijna, polityczna, popularna i filmowa, powstała z myślą o analfabetach, a aktorzy filmowi, polityczni, urzędowi, religijni, mają zadanie zajęcia rzeszy idiotów bełkotliwą rozrywką, czy wymyślonym problemem teoretycznym (np. zwalczaniem komunizmu, którego nigdzie nie zbudowano i którego nigdy nie było). Taka jest zachodnia kultura i cywilizacja satanistyczna, kultura wielkiego zboczeńca i złodzieja kapitalistycznego, diabolicznego architekta ludzki zachowań, która zebrała wszystkie rytualne zachowania stada ludzkich małp, stereotypy, ludzko-zwierzęce emocje i stworzyła z nich grupę użytecznych stereotypów cywilizacyjnych, którymi posługuje się demoniczna władza w procesach sterowania człekozwierzęcym plebsem, i którymi posługuje się plebs, wykonując zadania mrocznej władzy przez strach i ciekawość oraz narkotyczne przyzwyczajenie. Tylko osoby duchowo Przebudzone, oświeceni Mistrzowie Mądrości, Iluminaci, Różokrzyżowcy oraz Masoni zdają sobie sprawę z satanistycznych sił mających we władaniu ciemne i ogłupione ludzkie masy oraz przeciwdziałają na ile zdołają mafijnym zakusom kapitalistycznych satanistów zniewalających ludzkość. 

Tak zwany styl życia ogłupionych mas ludzkich prowadzi donikąd, co najwyżej do uzależnienia od demoralizacji, zboczeń, narkotyków, gorzałki i zniewolenia, które nie dają ludziom racjonalnie i logicznie myśleć. Wartościowych książek nie znajduje się zwykle w księgarniach dla plebsu, czy w internetowym obozie społecznościowym dla głupców i satanistycznych popaprańców, bo tam, znaleźć można tylko kapitalistyczno-satanistyczną poprawność polityczną i zmanipulowany obraz iluzorycznej rzeczywistości. Moralność filozoficzna i duchowa oparta na prawie naturalnym ustanowionym w Przyrodzie przez Boga Stwórcę, może zastąpić wspak-kulturę i cywilizacje satanistyczną kapitalistów (burżujów), za pomocą odrzucenia poprawności politycznej na rzecz odpowiedzialności i pojednania społecznego, wychodzącego przeciw elitarnym utopiom, w celu uzyskania idei samowystarczalności, samostanowienia, samoograniczenia i dobra oraz dobrobytu społecznego. Kultura, czyli kult UR (boskiego światła Słońca), to nie jest standaryzacja życia na potrzeby religijnego i rytualnego stylu życia elit satanicznych, kapłanów kultu śmierci, kosztem zniewolonych mas społecznych, zamkniętych w obozach poprawności politycznej, będącej wiarą w siłę, moc i władze mafijnych elit kapitalistycznych szatanów. 

Mistrzowie Mądrości z Niebios proponują ludziom mądrość i moralność filozoficzno-duchową, zamiast pseudo kultury i cywilizacji pasożytniczej opartej na wyzysku, w której satanistyczne elity kapitalistyczne czerpią egoistyczny zysk fizyczny, energetyczny, duchowy i mentalny z plebsu tworzonego przez ludzi i stadnych człekozwierzy. Proponują ludziom odpowiedzialność zamiast technik manipulacji i użytecznych konstrukcji społecznych o charakterze przymusowych obozów pracy zwanych fabrykami i korporacjami. Wszystko zależne jest od ludzkiej wolnej woli, od człowieczego wyboru, a przecież tylko człekozwierz o mentalności psa domowego nie raczy posłuchać opinii Mędrców Bożych i Mistrzów Mądrości, bo jest do tego istotą niezdolną. Nie daj się łowić jak ryby na haczyki i wędki politycznych demagogii i obietnic wyborczych pseudo demokracji (demonokracji), unikaj politycznej sieci i satanistycznych rybaków, nie bądź owieczką czy barankiem ofiarnymi, parafianem ani parafianką (wiejskimi głupkami) oraz wyborcami satanistycznych partii mających za zadanie zniewalanie narodów na użytek germańskiego okupanta przybyłego z Niemiec, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA czy Kanady. 

Jedynym problemem dnia dzisiejszego, są satanistycznie zboczone elity stojące na drodze zwykłych ludzi do ich szczęścia i dobrobytu. Aby mogło istnieć prawo naturalne, muszą umrzeć czy inaczej wyginąć wszyscy Ci, którzy to prawo negują za pomocą tworzenia idei prawa stanowionego i satanistycznej mocy ciemności oraz ogłupienia, tworzenia kontroli przez zjednoczone instytucje manipulacji, nacisku, edukacji, wiary i strachu w rodzaju inkwizycji katolickiej czy bezpieki policyjnej Abwery. Nie istnieją inne problemy, poza stworzonymi przez tych, którzy z tych problemów tworzą własną diaboliczną siłę, władze i zysk, wychodzący z idei żerowania wolnego człowieka na niewolniku społecznym. Dzisiejszy strach i dzisiejsze wątpliwości, musicie odrzucić i najlepiej pochować razem z ciałami tych, którzy sami nigdy nie zrezygnują z władzy nad człowiekiem i jego życiem. Jesteście to winni swoim zdekonstruowanym ideologicznie i zniewolonym słowiańskim przodkom oraz swoim dzieciom i wnukom, które nie muszą żyć w iluzji germańskiej jaskini i germańskiego teatru kolejnych najazdów i podbojów, a to na Wietnam, na Koreę, na Libię, na Irak, na Syrię albo na słowiańską Ukrainę. Ta wojna, która już trwa, będzie ostatnią wojną wolnego człowieka i równego wobec siebie społeczeństwa duchowych indywidualności o zjednoczonych sercach, ukształtowanych na kształt poziomego monolitu samofinansowania, samowystarczalności, samostanowienia i samoograniczenia dla dobra innych. 

Samotność duchowa, oraz duchowe frustracje, prędzej, czy później zniszczą każdy związek budowany na doborze naturalnym, który nie jest oddany wspólnemu odnajdywaniu prawdy, jednoczeniu z Bogiem, kultywowaniu duchowym wartości, poświęcenia dla wyższego dobra i uczucia miłości w drugim człowieku! Ego i jego chciwość nigdy nie zaspokoi pragnień człowieka i jego partnera, altruizm jest odpowiedzą na każde ludzkie pytanie. Ludzkie dociekanie na temat innych ludzi, powinno być poprzedzone dociekanie na temat zagubienia własnej duchowości schowanej tak głęboko za fasadą zdegenerowanego życia cywilizacyjnego, że prawie już jej nie ma, bowiem, jak może istnieć coś co zostało ośmieszone, wydrwione i odrzucone, wedle głupkowatej mody i satanistycznej poprawności politycznej. Chorzy psychicznie na paranoję oraz różne narkomanie, często, podobnie jak sataniści i satanistyczni opętańcy, nienawidzą Światła Bożego i organizacji przebudzeniowych, takich jak Zakon Iluminatów, Loże Masońskie, Różokrzyżowców, Bractwa Wschodnie czy Tajemne Bractwa Okultystyczne Białych Magów. Po nienawiści do Iluminatów czy Masonów poznajemy opętanych przez satanistyczne demony, a także chorych psychicznie na rozliczne narkomanie, alkoholizm, pedofilstwo czy paranoję pieniaczą. 

Z duchowego punktu widzenia, demokracja bez Przebudzenia i Oświecenia wszystkich jednostek nie ma prawa działać dobrze, gdyż kiedy zbierze się wielkie stado głupców i ciemniaków odurzonych gorzałką i ćpuńską trawką - mogą na swego wodza wybrać jedynie najgłupszego, najdurniejszego oraz najbardziej zdeprawowanego spośród siebie. Ciemność bowiem rodzi ciemność, a głupota głupotę. Dopiero pośród Oświeconych Mędrców i Mistrzów Bożych, tych co boskim Światłem Wieczystym się kierują, ich zgromadzenie jest w stanie wybrać najbardziej Światłego spośród siebie. I tak koegzystują obok siebie na tej  Ziemi, demokracja piekielna (parlamentarna) wybierająca największych łajdaków na polityków spośród złajdaczonego elektoratu wyborczego i demokracja ludowa Mędrców Oświeconych, którzy w skupieniu Mądrości Bożej wybierają największego Mędrca na przywódcę swego. Timokracja to taki lepszy ustrój społeczny, w którym władzę sprawują Mędrcy Boży, Oświeceni Mistrzowie Duchowi, a sama ludzkość wiedzę o takim oświeconym porządku rzeczy dowiedziała się od Menehune, którzy dawnymi czasy przybyli jako święci mistrzowie i biali magowie Najwyższego Boga z planet wokół gwiazd w Plejadach, aby wspierać rodzaj ludzki. I to jest właśnie praca ukrytych Rycerzy Światłości i Białych Magów, aby skierowywać wybitne ludzkie jednostki ku duchowemu przebudzeniu i oświeceniu, ku wewnętrznej świetlistej iluminacji z Duszy i z Boga. Chwała Iluminatom, Chwała i Cześć! 

Bądźmy w duchu wolni i równi wobec prawa. 

Prawda prawem nie towarem. Mieszkanie prawem nie towarem. Woda prawem nie towarem! 

Zakazuje się korpokratycznym szatanom politycznym pobierania haraczu zwanego podatkiem od dochodów osobistych, w tym szczególnie od rent, emerytur, zasiłków i najniższych zarobków (poniżej średniej krajowej). Jedna podstawowa emerytura dla wszystkich obywateli od osiągnięcia wieku emerytalnego! Wszyscy są równi wobec prawa i wobec głodu! Dodatkowa emerytura dla tych, co więcej pracowali! Prywatne złodziejskie firmy i fundusze na zawsze precz od składek emerytalnych, rentowych i ubezpieczeniowych.

Wspieraj Zakon Iluminatów!

Gematria - numerologia ezoteryczna - G

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz